Phụ lục chấm điểm chỉ số CCHC tỉnh năm 2017

Thứ hai - 15/01/2018 04:55
Sở Nội vụ xin đăng tải nội dung Quyết định và các nội dung lien quan đến việc chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh Quảng Trị
1. Nội dung Quyết định của UBND tỉnh:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:
1. Mục tiêu
Xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ tiêu chí cấp tỉnh kèm theo Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội vụ
2. Yêu cầu
- Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định.
- Phối hợp, tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số cải cách hành chính bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.
- Xác định được Chỉ số cải cách hành chính phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của tỉnh năm 2017.
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của tỉnh nói riêng.
- Các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm thực hiện Chương trình Cải cách hành chính nhà nước tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các nội dung của kế hoạch.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:
1. Đánh giá kết quả cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017 về các lĩnh vực:
a) Sở Nội vụ
Chủ trì chấm điểm về nội dung: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ công chức theo Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP  ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (phụ lục 1).
b) Sở Tư pháp
Chủ trì chấm điểm về nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh (phụ lục 2)
c) Sở Tài chính
Chủ trì chấm điểm về nội dung:
- Cải cách tài chính công;
- Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: Thực hiện thu ngân sách hàng năm của tỉnh theo Kế hoạch được Chính phủ giao.
-  Kết quả phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công năm 2016 theo Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP  ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (phụ lục 3).
d) Sở Thông tin Truyền thông
Chủ trì  chấm điểm về nội dung: Hiện đại hóa hành chính (Ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích);  Công tác tuyên truyền CCHC (phụ lục 4).
e) Sở Khoa học Công nghệ
Chủ trì chấm điểm về nội dung: Hiện đại hóa hành chính (Áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh) (phụ lục 5).
f) Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì chấm điểm về nội dung:
Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh (Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm)
Phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển và  Phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP  ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (phụ lục 6).
g) Văn phòng UBND tỉnh
Chủ trì chấm điểm về nội dung: Cải cách thủ tục hành chính; Công tác chỉ đạo điều hành (Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao) (phụ lục 7)
h) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chấm điểm nội dung: Phân cấp quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước theo Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (phụ lục 8)
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan triển khai thực hiện và gửi kết quả kèm theo tài liệu kiểm chứng về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) bằng văn bản trước ngày 31/1/2018 (đồng thời gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử: lethilinh@quangtri.gov.vn) để tổng hợp trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ. Các phụ lục được đăng tải tại trang web của Sở Nội vụ địa chỉ: noivuquangtri.gov.vn, Mục cải cách hành chính.
2. Điều tra xã hội học:
- Đối tượng điều tra xã hội học:
+ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 30 người;
+ Lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân  tỉnh: 03 người/sở x 20 Sở, ngành.
+ Lãnh đạo phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: 3 trưởng phòng x 20 Sở, ngành.
+ Lãnh đạo cấp huyện: 03 người/huyện * 04 huyện, thành, thị xã
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND thành phố Đông Hà, UBND thị xã Quảng Trị; UBND các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa
- Thời gian điều tra xã hội học: Tháng 02 - 3/2018
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc việc đánh giá, tự chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2017 theo từng lĩnh vực và tổ chức điều tra xã hội học theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; đánh giá và chấm điểm nội dung liên quan, tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Nội vụ.
2. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin  Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh theo lĩnh vực được phân công chủ trì, tự chấm điểm theo từng tiêu chí có trong phụ lục, yêu cầu ghi rõ tài liệu kiểm chứng
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh về Sở Nội vụ (điện thoại 3.552.895) để kịp thời giải quyết./.
 
 2. Các phụ lục đính kèm
Xin tải về theo đường dẫn dưới đây
LINK TẢI CÁC PHỤ LỤC

 

Tác giả: Văn phòng Sở Nội vụ

Nguồn tin: Phòng CCHC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây