HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG VỚI CỔNG KẾT NỐI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

Thứ hai - 05/06/2023 23:20
Thực hiện Công văn số 277/VP-HCC ngày 06/6/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền chức năng chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Sở Nội vụ giới thiệu và hướng dẫn tích hợp tính năng ký số vào cổng dịch vụ công theo Công văn số 936/BTTTT-NEAC ngày 22/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tích hợp tính năng ký số vào cổng dịch vụ công

I. MÔ HÌNH TỔNG QUAN
Mô hình kết nối giữa cổng kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (sau đây gọi là Cổng eSign) (theo khoản 12 Điều 3 Nghị định 42/2022/NĐ-CP), cổng dịch vụ công (sau đây gọi là cổng DVC) và các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (sau đây gọi là CA công cộng) được mô tả tại sơ đồ như sau:

Hình 1 Mô hình kết ni ký số từ xa trên Cổng DVC
Để công dân thực hiện ký số khi tham gia thủ tục hành chính, công dân (người dùng của cổng DVC) cần có chữ ký số (có thể đăng ký ở các CA công cộng). Cổng DVC sau đó chỉ cần kết nối với Cổng eSign, Cổng eSign sẽ gửi yêu cầu ký đến CA công cộng mà công dân là thuê bao. CA công cộng tương ứng sẽ xác thực ký với công dân theo hệ thống cung cấp dịch vụ riêng.
Sau khi đã xác thực và kích hoạt ký, CA công cộng sẽ trả kết quả ký về cho Cổng eSign, Cổng eSign sẽ kiểm tra chữ ký và trả kết quả cho Cổng DVC. Đối với công dân tham gia Cổng DVC, giao diện duy nhất là giao diện của Cổng DVC.
Sơ đồ luồng thực hiện ký số từ xa trên Cổng DVC

Hình 2 Sơ đồ luồng thực hiện ký số từ xa trên Cổng DVC
1. Công dân tải tập tin cần ký và ấn ký số
2. Cổng DVC gửi yêu cầu ký số và tập tin cần ký đã được băm cho Cổng eSign
3. Cổng eSign gửi yêu cầu ký số và tập tin cần ký cho CA công cộng
4. CA công cộng gửi yêu cầu xác nhận ký số cho công dân qua ứng dụng di động
5. Công dân xác nhận yêu cầu ký số qua ứng dụng di động
6. CA công cộng thực hiện ký số và trả về chữ ký dưới dạng Base64 cho Cổng eSign
7. Cổng eSign tiến hành kiểm tra chữ ký nhận được từ CA công cộng
8. Cổng eSign trả về chữ ký dạng Base64 cho Cổng DVC
9. Cổng DVC gắn chữ ký vào file
II. THIẾT LẬP CẤU HÌNH KÝ SỐ
Cấu hình ký số sẽ được thiết lập trong trang Thông tin cá nhân của Cổng dịch công như sau:

Hình 3 Giao diện cấu hình ký số
Khi thực hiện ký số lên tập tin PDF theo phương thức ký số từ xa, người dùng cần có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công và cung cấp các thông tin qua các bước sau:
1. Người dùng chọn CA công cộng mà mình đang là thuê bao từ danh sách dropdown “Chọn CA”.
2. Người dùng nhập số CMND hoặc số CCCD đã khai báo khi đăng ký với CA công cộng vào phần “Nhập userlD”.
3. Nhấn nút “Lấy Chứng thư số”. Cổng Dịch vụ công lấy Chứng thư số theo API lấy danh sách chứng thư số.
4. Nhấn Lưu.
III. QUY TRÌNH KÝ TẬP TIN PDF Ở CỔNG DVC
Sau khi đã cấu hình ký số thành công cho tài khoản, đối với mỗi tài liệu cn ký, người dùng có thể nhấn vào nút ký như sau:

Hình 4 Giao diện ký số tài liệu
Sau khi người dùng nhấn vào nút ký, hệ thống backend cổng Dịch vụ công sẽ thực hiện thông qua sơ đồ sau:

Hình 5 Quy trình ký số từ tập tin PDF phía Cng DVC
Bước 1: Chuyển tài liệu cần ký thành tập tin PDF (trong trường hợp tài liệu đó không phải là dạng PDF).
Bước 2: Cổng DVC tạo ra tập tin PDF Temp.
Bước 3: Cổng DVC thực hiện băm tập tin.
Bước 4: Cổng DVC gửi mã băm và các thông tin cần thiết theo API đến máy chủ của CA.
Bước 5: Server CA trả về giá trị chữ ký.
Bước 6: Cổng Dịch vụ công gắn chữ ký.
Bước 7: Cổng Dịch vụ trả tập tin đã ký cho người dùng.
IV. CẤU HÌNH HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ

  Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Hệ điều hành Windows 2008/Ubuntu 16 Windows 2016/Ubuntu20
Nn tảng lập trình .NET Core/.NET framework 4/Java 1.5 .NET Core/.NET framework 4.8/ Java 8
Ngôn ngữ lập trình PHP, Python, Java, C# Java, C#
Loại tệp PDF, XML, JSON
V. MÔ TẢ API
1. Thông tin kết nối chung
URL: https://esign.neac.gov.vn/sign_v2
Các dịch vụ cung cấp:
TT Dịch vụ API Mô tả
1 Danh mục chứng thư số của người ký get_certificate Phương thức lấy chứng thư số của người sử dụng
2 Ký tài liệu sign Ký tập tin được người sử dụng tải lên hệ thống cổng dịch vụ công
3 Kiểm tra trạng thái giao dịch get_status Gói tin lấy trạng thái kết quả ký số của người dân
Yêu cầu kỹ thuật
STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật
1 sp_credentials Theo RFC 8265
2 mã băm (hash) Theo RFC 6234
Chuẩn an toàn hàm băm trong ký số từ xa được quy định trong Thông tư 16/2019/TT-BTTTT và khuyến nghị áp dụng chuẩn hàm băm về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước được quy định trong Thông tư 39/2017/TT-BTTTT
3 ký số Theo Thông tư số 22/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số
4 TLS Theo RFC 8446
Bắt buộc áp dụng an toàn tầng giao vận TLS v1.2 theo Thông tư 39/2017/TT-BTTTT
5 hex Theo RFC 4648
6 chứng thư số của người dùng Theo RFC 5280
Bảng mã trạng thái
STT Status_code Chú thích
1 200 Thành công
2 400 Tài liệu không hợp lệ
3 401 Credentials không hợp lệ
4 402 Mã hash không đúng định dạng
5 403 Chứng thư bị thu hồi hoặc không rõ định dạng
6 405 Đăng nhập thất bại
7 500 Lỗi hệ thống
8 501 Ký số thất bại
2. API lấy danh sách chứng thư của người dùng

a. Phương thức: POST
b. Đường dẫn: https://esign.neac.gov.vn/sign_v2/get_certificate
c. Đặc tả:
- Tham s đầu vào:
TT Tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Chú thích
1 sp_id string þ Username do Cổng eSign cung cấp cho Cổng DVC
2 sp_password string þ Password do Cổng eSign cung cấp cho Cổng DVC
3 userid string þ Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Mã số thuế/ của cá nhân/tổ chức muốn đăng nhập
4 ca_name string þ Tên của CA công cộng mà Cổng DVC muốn kết nối. (Tham chiếu tên tại url: https://neac.gov.vn/vi/ca-cong-cong/)
- Ví dụ tham s đầu vào:

- Tham số đầu ra:
TT Tham số Kiểu dữ liệu Chú thích
1 status_code int Mã request thành công hoăc mã lỗi tương ứng. VD: 200, 401, 403, 500...
2 Message string Thông điệp thành công hoặc thông điệp message string lỗi tương ứng với mã trạng thái ở status_code.
3 cert_id string Đnh danh chứng thư số (còn gi là cert cert alias)
4 cert_data string Dữ liệu chứng thư số (dạng base64)
5 chain data list<string> Danh sách chứng thư, gồm 3 phần tử.
Phần tử đầu tiên là chứng thư ký, thứ hai là CA, cuối cùng là Root CA do NEAC quản lý.
6 serial_number String Số xê-ri của chứng thư số
7 transaction_id String Mã đnh danh giao dch khởi to bởi Cổng eSign
- Ví dụ tham số đầu ra:3. API ký tài liệu

a. Phương thức: POST
b. Đường dẫn: https://esign.neac.gov.vn/sign_v2/sign
c. Đặc tả:
- Tham s đầu vào:
TT Tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Chú thích
1 sp_id string þ Username do Cổng eSign cung cấp cho Cổng DVC
2 sp_password string þ Password do Cổng eSign cung cấp cho Cổng DVC
3 user_id string þ Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Mã số thuế/ của cá nhân/tổ chức muốn đăng nhập
4 Data_to_be_signed string þ Chuỗi băm của tài liệu được yêu cầu ký số.
5 doc_id string þ Mã định danh tài liệu yêu cầu ký số do Cổng DVC sinh ra.
6 File_type string Loại file: xml/json/word/pdf/excel/...
7 sign_type string Loại ký số: hash
8 serial_number string þ Số xê-ri của chứng thư số (trong trường hợp một chủ thể có nhiều chứng thư số)
9 time_stamp string Thời gian người dùng gửi yêu cầu ký số.
Định dạng: YYYYMMddHHmmSS
10 ca_name string 0 Tên của CA công cộng mà Cổng DVC muốn kết nối. (Tham chiếu tên tại url: https://neac.gov.vn/vi/ca-cong-cong/)
- Ví dụ tham số đầu vào:

- Tham s đầu ra:
TT Tham số Kiểu dữ liệu Chú thích
1 status_code int Mã request thành công hoặc mã lỗi tương ứng. VD: 200, 401, 403, 500...
2 message string Thông điệp thành công hoặc thông điệp lỗi tương ứng với mã trạng thái ở status_code
3 transaction_id string Mã định danh giao dịch khởi tạo bi Cổng eSign
- Ví dụ tham số đầu ra:

4. API kiểm tra trạng thái giao dịch
a. Phương thức: POST
b. Đường dẫn: https://esign.neac.gov.vn/sign_v2/get_status
c. Đặc tả
- Tham số đầu vào:
TT Tham s Kiểu dữ liệu Bắt buộc Chú thích
1 sp_id string þ Username do Cổng eSign cung cấp cho Cổng DVC
2 sp_password string þ Password do Cổng eSign cung cấp cho Cổng DVC
3 user_id string þ Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Mã số thuế/ của cá nhân/tổ chức muốn đăng nhập
4 ca_name string þ Tên của CA công cộng mà Cổng DVC muốn kết nối. (Tham chiếu tên tại url: https://neac.gov.vn/vi/ca-cong-cong/)
5 transaction_id string þ Mã giao dịch được khởi tạo bởi Cổng eSign
- Ví dụ tham số đầu vào:

- Tham số đầu ra:
TT Tham số Kiu dữ liệu Chú thích
1 status_code int Mã request thành công hoặc mã lỗi tương ứng. VD: 200, 401, 403, 500...
2 message string Thông điệp thành công hoặc thông điệp lỗi tương ứng với mã trạng thái ở status_code
3 transaction_id string Mã định danh giao dịch khởi tạo bởi Cổng eSign
4 signatures string Dữ liệu chữ ký

- Ví dụ tham s đầu ra:
 

 

Tác giả: Lê Đại Hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây