Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài (1)

Thứ hai - 11/08/2014 21:19
Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài
Nội dung danh mục:
DANH MỤC VĂN BẢN CÓ NGUỒN GỐC BÊN NGOÀI
(tài liệu tổng hợp bởi Ban ISO Sở Nội vụ)
 
 
1.     Văn phòng
2.     Thanh tra
3.     Công tác Thanh niên & Hội
4.     Công chức, viên chức
5.     Tổ chức, biên chế
6.     Xây dựng chính quyền
7.     CCHC và đào tạo
8.     Tôn giáo
9.     Thi đua – Khen thưởng
10. Văn thư lưu trữ
 
 
Lưu ý:
 
-        Văn bản được chia theo lĩnh vực và sắp theo ngày tháng ban hành
-        Để đến bộ phận cần tra cứu, bấm phím Ctrl và click chuột vào tên bộ phận đó
-        Để tra cứu nội dung, bấm nút Ctrl và click chuột vào tên file đó để mở file

 
*      Liên hệ Ban ISO để bổ sung thêm văn bản tổng hợp thiếu liên quan đến lĩnh vực phụ trách
 
*     Liên hệ với Ban ISO để bổ sung văn bản do các cơ quan cấp tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực
 
*     Khi có văn bản mới liên quan đến linh vực, liên hệ với Ban ISO để bổ sung vào danh mục và tạo link để tải khi cần thiết
 
*     Liên hệ Ban ISO Sở để copy file mềm
 

Văn phòng

122/2004/NĐ-CP 18/05/2004 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước
05/2008/TT-BNV 07/08/2008 Hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước
 06/2008/QĐ-BNV 22/12/2008 Về việc quy định mẫu thẻ về việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Về kiểm soát thủ tục hành chính
02/2010/TT-BNV 28/04/2010 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của tổ chức văn thư, thư trữ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp
09/2010/NĐ-CP 08/02/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (thay thế thông tư 55)
55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
39/2011/NĐ-CP 26/05/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
141/2011/TT-BTC 20/10/2011 Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
15/2011/TT-BNV 11/11/2011 V/V quy định mức KT-KT vệ sinh kho bảo quản TL lưu trữ và VS TL lưu trữ nền giấy
13/2012/TT-BTP  26/11/2012
 
Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
10/2012/TT-BNV 14/12/2012 Về việc quy định định mức Kinh tế-Kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
105/2012/NĐ-CP 17/12/2012 Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức
11/2012/TT-BNV 17/12/2012 Về việc quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
150/2013/NĐ-CP  01/11/2013
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
04/2013/TT-BNV 16/04/2013 Về việc hướng dẫn Xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
 48/2013/NĐ-CP 14/5/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính
 59/2013/NĐ-CP 17/6/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
 72/2013/NĐ-CP 15/7/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
 78/2013/NĐ-CP 17/7/2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập
15/CT-TTg 05/7/2013 V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 90/2013/NĐ-CP 08/8/2013 Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
 101/2013/NĐ-CP 04/9/2013 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 105/2013/NĐ-CP 16/9/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
09/2013/TT-BNV 31/10/2013 Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu
117/2013/NĐ-CP 07/10/2013 Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
 170/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007
163/2013/TTLT/BTC-BNV 15/11/2013 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
 222/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Về thanh toán bằng tiền mặt
 218/2013/NĐ-CP 26/12/2013 Quy định chit tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
 211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
01/2014/TT-BNV 10/01/2014 Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
 07/2014/TT-BTC 14/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
05/2014/QĐ-TTg 15/01/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
 04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
17/VBHN-BTC 04/3/2014 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội
19/2014/QĐ-TTg 05/3/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
 18/2014/NĐ-CP 14/3/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
 25/2014/NĐ-CP 07/4/2014 Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
14/2014/TT-BTP 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
53/2014/NĐ-CP 26/5/2014 Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
58/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Về việc quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KHCN
37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
222/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Về việc thanh toán bằng tiền mặt
211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
 
 Thanh tra
08/2007/TT-BNV 01/10/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước
20/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân
04/2008/QĐ-BNV 17/11/2008 Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra
90/2012/NĐ-CP 05/11/2012 về việc tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
  59/2013/NĐ-CP 17/6/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
  81/2013/NĐ-CP 19/7/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
  78/2013/NĐ-CP 17/7/2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập
  90/2013/NĐ-CP 08/8/2013 Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
150/2013/NĐ-CP 01/11/2013 Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
  211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
     
 
 Công tác Thanh niên – Hội
42/2005/QĐ-BNV 26/04/2005 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
 53/2005/QH11  29/11/2005 Luật Thanh niên
120/2007/NĐ-CP 23/07/2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên
25-NQ/TW  25/07/2008 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
103/2008/QĐ-TTg 21/07/2008 Về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015
12/2011/NĐ-CP  30/01/2011 Về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong
40/2011/QĐ-TTg 27/07/2011 Quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
04/2011/TT-BNV
 
27/07/2011 Hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên
11/2011/TT-BNV 26/09/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 12/20111/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong
08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC
 
 16/04/2012
 
Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
30/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
33/2012/NĐ-CP 13/04/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
13/2013/QĐ-TTg 06/02/2013 Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
02/2013/TT-BNV 10/04/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
03/2013/TT-BNV 16/04/2013 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
874/QĐ-UBND 21/05/2012 Quyết định về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2020
1563/QĐ-UBND 31/08/2012 Quyết định về việc thành lập BCĐ Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2020
75/UBND-NC 10/01/2013 V/v Tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức hội
4080/KH-UBND 29/11/2013 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015
2565/QĐ-UBND 17/12/2013 Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020
4375/UBND-NC 20/12/2013 V/v Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014
1576/KH-UBND 20/05/2014 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 
 Công chức – Viên chức
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
157/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
143/2007/NĐ-CP 10/09/2007 Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
07/2008/TT-BNV 04/09/2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức
03/2008/TT-BNV 03/06/2008 Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu
93/2010/NĐ-CP 31/08/2010 Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
13/2010/TT-BNV 30/12/2010 V/v quy định chi tiết thi hành một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
24/2010/NĐ-CP 15/03/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Quy định những người là công chức
08/2011/TT-BNV 02/06/2011 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
52/2011/NĐ-CP 30/06/2011 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
57/2011/NĐ-CP 07/07/2011 Về chế độ phụ cấp công vụ
34/2012/NĐ-CP 15/04/2012 Về chế độ phụ cấp công vụ
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
05/2012/TT-BNV 24/10/2012 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
16/2012/TT-BNV 28/12/2012 Về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
11/2012/TT-BNV 17/12/2012 Về việc quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
06/2013/TT-BNV 17/07/2013 Thông tư của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
07/2013/TT-BNV 31/07/2013 Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
117/2013/NĐ-CP 07/10/2013 Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
01/NĐHN-BNV 03/10/2013 Nghị định hợp nhất của Bộ Nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
02/TTHN-BNV 03/10/2013 Thông tư hợp nhất của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của
150/2013/NĐ-CP 01/11/2013 Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
211/2013/NĐ-CP 19/12/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
11/2014/TT-BNV 09/10/2014 Về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
 
 
 
 

Tác giả: Ban ISO

Nguồn tin: Sở Nội vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây