Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài (2)

Thứ hai - 11/08/2014 21:22
Danh mục có nguồn gốc bên ngoài của các đơn vị còn lại

DANH MỤC VĂN BẢN CÓ NGUỒN GỐC BÊN NGOÀI
(tài liệu tổng hợp bởi Ban ISO Sở Nội vụ)
 
 
5.     Tổ chức, biên chế
6.     Xây dựng chính quyền
7.     CCHC và đào tạo
8.     Tôn giáo
9.     Thi đua – Khen thưởng
10. Văn thư lưu trữ
 
 
Lưu ý:
 
-        Văn bản được chia theo lĩnh vực và sắp theo ngày tháng ban hành
-        Để đến bộ phận cần tra cứu, bấm phím Ctrl và click chuột vào tên bộ phận đó
-        Để tra cứu nội dung, bấm nút Ctrl và click chuột vào tên file đó để mở file

 
*      Liên hệ Ban ISO để bổ sung thêm văn bản tổng hợp thiếu liên quan đến lĩnh vực phụ trách
 
*     Liên hệ với Ban ISO để bổ sung văn bản do các cơ quan cấp tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực
 
*     Khi có văn bản mới liên quan đến linh vực, liên hệ với Ban ISO để bổ sung vào danh mục và tạo link để tải khi cần thiết
 
*     Liên hệ Ban ISO Sở để copy file mềm
 


Tổ chức – Biên chế 
13/2008/NĐ-CP 04/02/2008 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
14/2008/NĐ-CP 04/02/2008 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
29/2008/NĐ-CP 14/03/2008 Quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu
82/2008/NĐ-CP 30/07/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
27/2008/NĐ-CP 13/03/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường
21/2010/NĐ-CP 08/03/2010 Về quản lý biên chế công chức
08/2010/TT-BNV 25/08/2010 Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội
06/2011/TT-BNV 01/03/2011 Chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh
12/2011/TT-BNV 01/10/2011 về việc ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức Dân số
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
55/2012/NĐ-CP 28/06/2012 V/v quy định về thành lập, tổ chức, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
36/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
05/2013/TT-BNV 25/06/2013 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
07/2013/TT-BNV 31/07/2013 Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù
117/2013/NĐ-CP 07/10/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước (130/2005/NĐ-CP)
164/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
172/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Nghị định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TW
37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
72/2014/NĐ-CP 22/07/2014 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
54/2014/NĐ-CP 29/05/2014 Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp
48/2014/NĐ-CP 19/05/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
58/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
215/2013/NĐ-CP 23/12/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
 
 

Xây dựng chính quyền
66/HĐBT  20/04/1984 Hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
72/1998/TT-BTC  25/05/1998 Hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.
11/2003/QH11  26/11/2003 Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
184/2007/NĐ-CP 17/12/2007 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
26/2008/QH12  15/11/2008 Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
725/2009/UBTVQH12  16/01/2009 Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
02/2009/TT-BNV  19/03/2009 Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
01/2009/TT-BNV  19/03/2009 Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân
320/QĐ-TTg  06/03/2009 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
03/2009/TT-BNV 29/04/2009 Hướng dẫn về tên gọi Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, quận và biển tên cơ quan Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân
29/2010/NĐ-CP 25/03/2010 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
116/2010/NĐ-CP 24/12/2010 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
62/2011/NĐ-CP 26/07/2011 Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
14/2011/TT-BNV 08/11/2011 về việc quy định quản lý hồ sơ, Tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn
112/2011/NĐ-CP 05/12/2011 Về công chức xã, phường, thị trấn
02/2012/TT-BNV 15/06/2012 V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của CP về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
04/2012/TT-BNV 31/08/2012 V/v hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
29/2013/NĐ-CP 08/4/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
73/2013/NĐ-CP 15/7/2013 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
567/QĐ-TTg 22/04/2014 V/V phê duyệt đề án bồi dưỡng nâng cao lực quản lý NN cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020
 
 

Cải cách hành chính – Đào tạo, bồi dưỡng
07/2006/TT-BNV 01/12/2006 Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
18/2010/NĐ-CP 05/03/2010 Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
103/2010/TT-BTC 19/07/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
139/2010/TT-BTC  21/09/2010
 
Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
03/2011/TT-BNV 25/01/2011 V/V hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
168/2012/TT-BTC 11/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”
15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Về việc hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
143/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
1154/UBND-NC 03/05/2013 V/v Tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh
 
 
 Tôn giáo 
01/2013/TT-BNV 25/03/2013
 
Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
92/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
07/2011/TT-BNV 01/04/2011 Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo”
04/2010/TT-BNV 20/05/2010
 
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
134/2009/QĐ-TTg 03/11/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ
83/2007/QĐ-TTg 08/06/2007 Phê duyệt "Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo" giai đoạn 2006 - 2010
445/QĐ-TTg 27/05/2005 Về ngày truyền thống ngành quản lý nhà nước về tôn giáo
22/2005/NĐ-CP 01/03/2005
 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
102/2004/QĐ-UB 30/06/2004 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh
21/2004/PL-UBTVQH11 18/06/2004 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo
25/2004/TT-BNV 19/04/2004 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương
22/2004/NĐ-CP 12/01/2004
 
Về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc ủy ban nhân dân các cấp
91/2003/NĐ-CP 13/08/2003 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ
 
 
Thi đua – Khen thưởng
 50/2006/NĐ-CP 19/05/2006 Quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen
01/2010/TT-BNV 16/04/2010 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
42/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
02/2011/TT-BNV  24/01/2011
 
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
06/2011/TT-BTP 07/03/2011 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp
71/2011/TT-BTC  24/05/2011
 
Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo nghị định 42/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thi đua, khen thưởng
20/2011/TT-BYT 06/06/2011 Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế
01/2011/TT-UBDT 15/07/2011 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc
10/2011/TT-TTCP 27/09/2011 Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra
63/2011/TT-BNNPTNT 30/09/2011 Hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38/2011/TT-BTNMT 20/10/2011 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành tài nguyên và môi trường
 43/2011/TT-BCT
 
26/12/2011 Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công thương
36/2011/TT-NHNN 12/12/2011 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng
12/2012/TT-BGDĐT 03/04/2012 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
39/2012/NĐ-CP 27/04/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
06/2012/TT-BKHĐT 19/10/2012 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam
05/2013/TT-BTTTT  05/03/2013 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
56/2013/NĐ-CP 22/5/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
145/2013/NĐ-CP 29/10/2013 Nghị định của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm nghi thức trao tặng đón nhận hình thức khen
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
01/2014/TT-BNV 10/01/2014 về việc hướng dẫn xét tặng KN chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của BNV
07/CT-TTg 19/03/2014 Về việc đẩy mạnh, phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
25/BC-UBND 21/02/2014 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
20/2014QĐ-UBND 09/05/2014 Quyết định v/v ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Về việc quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
 
 
         

Văn thư lưu trữ 
 09/2011/TT-BNV 03/6/2011 Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức
 15/2011/TT-BNV 11/11/2011 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy
 14/2011/TT-BNV 08/11/2011 Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
 13/2011/TT-BNV 24/10/2011 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 07/2012/TT-BNV 22/11/2012 Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
 11/2012/TT-BNV 17/12/2012 Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
 10/2012/TT-BNV 14/12/2012 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
 08/2012/TT-BNV
 
26/11/2012 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc
     
 
 
 
  

Tác giả: Ban ISO

Nguồn tin: Sở Nội vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây