Văn bản có nguồn gốc bên ngoài năm 2017 (cập nhật hàng tuần)

Thứ năm - 05/01/2017 03:13
Để phục vụ CBCC-VC trong Sở trong việc theo dõi, tra cứu các văn bản liên quan đến các lĩnh vực công tác, Ban ISO Sở Nội vụ sẽ cập nhật thường xuyên danh mục và nội dung các văn bản có nguồn gốc từ bên ngoài trong năm tại chuyên mục này.
1. Thông tư 06-2016/TT-BNV ngày 24/11/2016 của Bộ Nội vụ quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ

2. Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

3. Kế hoạch số 1653/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị  - "Kế hoạch tuyên truyền về CCHC giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

4. Kế hoạch số 6065/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị - "Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2014"

5. Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2017

6. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

7. Quyết định 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 

8. Quyết định 3549/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017

9. Thông báo số 6236/TB-BNV ngày 30/12/2016 thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Nội vụ

10. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý CC-VC và thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan HCNN, đơn vị sự nghiệp 

11. Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2016

12. Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ


13. Báo cáo về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước

14. 
Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ Kết luận số 38-KL/TU ngày 08/12/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

15. Quyết định 184/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Trị 

16. Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước


17. Kế hoạch số 460/KH-UBND ngày 16/02/2017 về công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh năm 2017

18. Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ văn bản QPPL

19. Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC-VC tỉnh năm 2017

20. Kế hoạch số 1008/KH-UBND ngày 21/3/2017 về kế hoach thực hiện chương trình hành động cải thiện môi trường kính doanh, năng lực cạnh tranh tỉnh năm 2017, đinh hướng đến năm 2020

21. Công văn 1558/UBND-VX ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

22. Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23. Thông báo số 35/TB-UBND ngày 07/4/2017 về ý kiến kết luận chủ Chủ tịch UBND tỉnh Nguyến Đức Chính tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo nâng cao PCI

24. Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

25. Công văn số 1738/UBND-TH ngày 23/4/2017 của UBND tỉnh về việc duy trì và củng cố chỉ số PAPI của tỉnh

26. Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nươc giai đoạn 2016-2020.

27. Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

28. Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

29. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013-2020

30. Công văn số 2671/UBND-NC ngày 20/6/2017 về việc bổ nhiệm lại cán bộ (chấn chỉnh công tác bổ nhiệm lại cán bộ khi đến thời han bổ nhiệm lại)

31. Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 về việc công bố chỉ số CCHC của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2016

32. Kế hoạch số 3061/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020

33. Công văn số 238/KTrVB-KGVX ngày 01/6/2017 của Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp về việc kiểm tra, xử lý sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản QPPL

34. Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có hiệu lực từ ngày 28/8/2017

35. Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc công bố bộ TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi xử lý của Sở Nội vụ Quảng Trị 

36. Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 về việc công bố bộ TTHC đã được chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

37. Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

38. Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

39. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

40. Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 4/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2017.

41. Kế hoạch số 3844/KH-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

42. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 08/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định về kiểm soát TTHC

43. Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

44. Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 về việc g Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức

45. Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

46. Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trưc tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị. 


47. Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (HTCT) tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

48. Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Trung ương Đảng về Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 


Tác giả: Văn phòng

Nguồn tin: Ban ISO

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây