Danh mục hồ sơ năm 2019 của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Thứ hai - 04/03/2019 02:24
Ngày 28/02/2019, Sở Nội vụ đã có Quyết định số 48/QĐ-SNV, Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ năm 2019 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị để cán bộ, công chức thuộc cơ quan Sở Nội vụ lập hồ sơ công việc được phân công phụ trách theo quy định

Số và ký hiệu HS Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ Thời hạn bảo quản Đơn vị/người lập HS Ghi chú
  I. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH      
01.CCHC Tập văn bản Quy định, hướng dẫn về công tác CCHC Theo hiệu lực văn bản P.CCHC Hồ sơ nguyên tắc
02.CCHC Kế hoạch, báo cáo về công tác CCHC
- Hàng năm
- Tháng, quý, 6 tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
P.CCHC  
03.CCHC Tập tài liệu về xếp loại chỉ số CCHC năm 2018 của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện 20 năm P.CCHC  
04.CCHC Tập tài liệu về mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện 20 năm P.CCHC  
05.CCHC Báo cáo tự chấm điểm xếp loại CCHC tỉnh Quảng Trị năm 2018 Vĩnh viễn P.CCHC  
06.CCHC Tài liệu Hội thảo bàn giải pháp nâng cao điểm số CCHC của tỉnh Vĩnh viễn P.CCHC  
07.CCHC Hồ sơ kiểm tra công tác CCHC năm 2019 Vĩnh viễn P.CCHC  
08.CCHC Tài liệu mở các lớp bồi dưỡng kiến thức CCHC năm 2019 10 năm P.CCHC  
09.CCHC Hồ sơ về việc triển khai quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.  Vĩnh viễn P.CCHC  
10.CCHC Hồ sơ Tổ chức thi viết đề xuất sáng kiến CCHC tỉnh 10 năm P.CCHC  
11.CCHC Hồ sơ tham mưu ban hành Nghị quyết và Quyết định về chế độ trong hoạt động CCHC. Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành P.CCHC  
12.CCHC Tập tài liệu kiểm chứng chấm điểm chỉ số CCHC và mức độ hoàn thành nhiệm vụ các Sở, ban, ngành, UBND các cấp năm 2019 10 năm P.CCHC  
13.CCHC Công văn phúc đáp về công tác CCHC 10 năm P.CCHC  
  II. TỒ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ TÔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ      
  1. Công tác Tổ chức bộ máy, biên chế      
14.TCBC Tập văn bản Quy định, hướng dẫn về công tác Tổ chức bộ máy và biên chế Theo hiệu lực văn bản P.TCBC & TCPCP Hồ sơ nguyên tắc
15.TCBC Hồ sơ về việc Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-UBND Đến khi văn bản hết hiệu lực P.TCBC & TCPCP  
16.TCBC Hồ sơ về sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
17.TCBC Hồ sơ về sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn cấp huyện Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
18.TCBC Hồ sơ Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức phối hợp liên ngành. Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
19.TCBC Hồ sơ thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
20.TCBC Hồ sơ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp huyện Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
21.TCBC Hồ sơ tham mưu về giao biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động của các cơ quan,  đơn vị năm 2019 Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
  Hồ sơ Thông báo biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động đối với các cơ quan, đơn vị năm 2019. Đến khi văn bản hết hiệu lực P.TCBC & TCPCP  
22.TCBC Hô sơ Xây dựng kế hoạch biên chế năm 2020. Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
23.TCBC Hồ sơ về mô tả công việc và khung năng lựcVTVL các cơ quan, đơn vị sau khi tổ chức, sắp xếp lại. Đến khi văn bản hết hiệu lực P.TCBC & TCPCP  
24.TCBC Hổ sơ Công văn phúc đáp về công tác Tổ chức bộ máy, biên chề 10 năm P.TCBC & TCPCP  
  2. Công tác tổ chức phi Chính phủ      
25.TCBC Tập văn bản Quy định, hướng dẫn về công tác hội và tổ chức Phi Chính phủ Theo hiệu lực văn bản P.TCBC & TCPCP Hồ sơ nguyên tắc
26.TCBC Hồ sơ về sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
27.TCBC Hồ sơ thành lập các hội cấp tỉnh, cấp huyện. Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
28.TCBC Hồ sơ thành lập các quỹ xã hội cấp tỉnh. Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
29.TCBC Hồ sơ Phê duyệt điều lệ Hội. Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
30.TCBC Hồ sơ về việc cho phép Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của các tổ chức hội cấp tỉnh. Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
31.TCBC Hồ sơ về công nhận BCH, BTV của các tổ chức Hội cấp tỉnh Vĩnh viễn P.TCBC & TCPCP  
32.TCBC Hồ sơ về công nhận bổ sung BCH, BTV của các tổ chức Hội cấp tỉnh Vĩnh viễn P.TCBC&TCPCP  
33.TCBC Hồ sơ Công văn phúc đáp về công tác Hội và tổ chức phi chính phủ 10 năm P.TCBC & TCPCP  
  III. CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC      
 

1. Công tác quản lý CBCC, VC

     
34.CCVC Tập văn bản Quy định, hướng dẫn về Công tác quản lý CBCC, VC Theo hiệu lực văn bản P.CCVC Hồ sơ nguyên tắc
35.CCVC Hồ sơ Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển vị trí công tác cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban TV Tỉnh ủy quản lý. 70 năm P.CCVC  
36.CCVC Hồ sơ về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển vị trí công tác cán bộ lãnh đạo thuộc diện BCS Đảng UBND tỉnh quản lý. 70 năm P.CCVC  
37.CCVC Hồ sơ về việc bố nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển đổi, luân chuyển vị trí công tác cán bộ diện các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý. 70 năm P.CCVC  
38.CCVC Hồ sơ Quy hoạch cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý Vĩnh viễn P.CCVC  
39.CCVC Hồ sơ Quy hoạch cán bộ diện BCS Đảng UBND tỉnh quản lý Vĩnh viễn P.CCVC  
40.CCVC Hồ sơ giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với CBCC, VC lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy và BCS Đảng UBND tỉnh quản lý. 70 năm P.CCVC  
41.CCVC Hồ sơ về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện Vĩnh viễn P.CCVC  
42.CCVC Hồ sơ Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán theo Thông tư 04/2018/TT-BNV. Vĩnh viễn P.CCVC  
43.CCVC Hồ sơ về tham mưu ban hành Quy chế đánh giá và các Bộ tiêu chí đánh giá CCVC, LĐ của tỉnh. Vĩnh viễn P.CCVC  
44.CCVC Hồ sơ về ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, CBCC,VC tỉnh Quảng Trị. Vĩnh viễn P.CCVC  
45.CCVC Hồ sơ Báo cáo thống kê đội ngũ CBCCVC. Vĩnh viễn P.CCVC  
46.CCVC Hồ sơ về tham mưu ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Vĩnh viễn P.CCVC  
47.TCBC Kế hoạch, báo cáo công tác cán bộ
- Hàng năm
- 6 tháng, 9 tháng
- Quý, tháng
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
P.CCVC  
 

2. Công tác tuyển dụng CBCC, VC

     
48.CCVC Tập văn bản Quy định, hướng dẫn về công tác tuyển dụng CBCC, VC Theo hiệu lực văn bản P.CCVC Hồ sơ nguyên tắc
49.CCVC Hồ sơ tổ chức thi bổ sung công chức đối với những người đã được thu hút, tạo nguồn
- Báo cáo kết quả, danh sách trúng tuyển
- Hồ sơ dự thi, bài thi, tài liệu tổ chưc thi
 
 
 
20 năm
 
5 năm
P.CCVC  
50.CCVC Hồ sơ thi tuyển công chức năm 2019
- Báo cáo kết quả, danh sách trúng tuyển
- Hồ sơ dự thi, bài thi, tài liệu tổ chức thi
 
20 năm
 
5 năm
P.CCVC  
51.CCVC Hồ sơ thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 20 năm P.CCVC  
52.CCVC Hồ sơ thẩm định  kểt quả xét tuyển đặc cách năm 2019 của các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 20 năm P.CCVC  
53.CCVC Hồ sơ thẩm định điều động giáo viên, nhân viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. 20 năm P.CCVC  
54.CCVC Hồ sơ hướng dẫn về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Đến khi văn bản hết hiệu lực P.CCVC  
55.CCVC Hồ sơ hướng dẫn về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP. Đến khi văn bản hết hiệu lực P.CCVC  
56.CCVC Hồ sơ thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị. 20 năm P.CCVC  
57.CCVC
 
Hồ sơ thẩm định luân chuyển giáo viên vùng khó về vùng thuận lợi 70 năm P.CCVC  
  3.Công tác chính sách tiền lương      
58.CCVC Tập văn bản  quy định, hướng dẫn về công tác Chính sách tiền lương Theo hiệu lực văn bản P.CCVC Hồ sơ nguyên tắc
59.CCVC Hồ sơ Xác nhận Quỹ tiền lương đầu năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị. Vĩnh viễn P.CCVC  
60.CCVC Hồ sơ Xác nhận quỹ tiền lương tăng, giảm trong năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị Vĩnh viễn P.CCVC  
61.CCVC Hồ sơ về Quy định phân cấp, quản lý tiền lương thay Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND. Đến khi văn bản hết hiệu lực P.CCVC  
62.CCVC Hồ sơ về Hướng dẫn thực hiện phân cấp. Đến khi văn bản hết hiệu lực P.CCVC  
63.CCVC Hồ sơ Đề án thi nâng ngạch/thăng hạng lên chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương. Vĩnh viễn P.CCVC  
64.CCVC Hồ sơ thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo VTVL
- Báo cáo kết quả, danh sách trúng tuyển
- Hồ sơ dự thi, bài thi, tài liệu tổ chức thi
 
20 năm
 
5 năm
P.CCVC  
65.CCVC Hồ sơ tổng hợp danh sách dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp  
20 năm
 
P.CCVC  
66.CCVC Hồ sơ tổng hợp danh sách dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I, II
 
20 năm P.CCVC  
67.CCVC Hồ sơ thẩm định thành lập Hội đồng xét và bổ nhiệm Thanh tra viên, Thanh tra viên chính  
20 năm
 
P.CCVC  
68.CCVC Hồ sơ Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và các loại phụ cấp lương năm 2019 Vĩnh viễn P.CCVC  
69.CCVC Hồ sơ tổng hợp danh sách đối tượng và dự toán kinh phí giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP. Vĩnh viễn P.CCVC  
70.CCVC Hồ sơ thẩm định danh sách và kinh phí giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP. 20 năm P.CCVC  
71.CCVC Hồ sơ thẩm định xét duyệt danh sách và đối tượng TGBC theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 20 năm P.CCVC  
72.CCVC Hồ sơ xác nhận danh sách đối tượng và kinh phí thực hiện TGBC theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Vĩnh viễn    
73.CCVC Hồ sơ tham mưu ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện chính sách TGBC Đến khi hết hiệu lực P.CCVC  
  4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng   P.CCVC  
74.CCVC Tập văn bản Quy định, hướng dẫn về Công tác đào tạo, bồi dưỡng Theo hiệu lực văn bản P.CCVC Hồ sơ nguyên tắc
75.CCVC Hồ sơ về Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCCVC năm 2019 Vĩnh viễn P.CCVC  
76.CCVC Hồ sơ về quy chế đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh Quảng Trị Đến khi hết hiệu lực P.CCVC  
77.CCVC Hồ sơ về cử công chức đi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài Vĩnh viễn P.CCVC  
78.CCVC Hồ sơ hỗ trợ kinh phí đối với CBCC được cử đi ĐTBD và CBCC thu hút theo chính sách của tỉnh Vĩnh viễn P.CCVC  
79.CCVC Hồ sơ Xây dựng kể hoạch ĐTBD năm 2020 Vĩnh viễn P.CCVC  
80.CCVC Hồ sơ Báo cáo về công tác đào tạo bồi dưỡng năm, giai đoạn Vĩnh viễn P.CCVC  
81.CCVC Hồ sơ tổ chức các lớp bồi dưỡng cho CBCCVC của tỉnh 10 năm P.CCVC  
  IV. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN      
  1. Công tác xây dựng chính quyền      
82.XDCQ Tập văn bản Quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng chính quyền Theo hiệu lực văn bản P.XDCQ & CTTN Hồ sơ nguyên tắc
83.XDCQ Hồ sơ kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 18-NQ/TW Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
84.XDCQ Hồ sơ Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
85.XDCQ Hồ sơ, thủ tục, Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản khu phố Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
86.XDCQ Hồ sơ thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng công chức cấp xã Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
87.XDCQ Hồ sơ thẩm định tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi 20 năm P.XDCQ & CTTN  
88.XDCQ Hồ sơ thẩm định TGBC cán bộ, công chức cấp xã. 20 năm P.XDCQ & CTTN  
89.XDCQ Hồ sơ thẩm định giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ cấp xã theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ 20 năm P.XDCQ & CTTN  
90.XDCQ Hồ sơ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 và Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014. Đến khi văn bản hết hiệu lực P.XDCQ & CTTN  
91.XDCQ Hồ sơ thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
92.XDCQ Hồ sơ Tổng hợp phân loại chính quyền cơ sở cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
93.XDCQ Hồ sơ về công tác quy chế dân chủ cơ sở Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
94.XDCQ Hồ sơ về công tác dân vận chính quyền trong cơ quan hành chính và chính quyền các cấp Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
95.XDCQ Hồ sơ về việc kiểm tra thực hiện QCDC và công tác DVCQ. Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
96.XDCQ Hồ sơ về công tác xây dựng nông thôn mới. Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
  2. Công tác địa giới hành chính      
97.XDCQ Tập văn bản Quy định, hướng dẫn về Công tác Địa giới hành chính Theo hiệu lực văn bản P.XDCQ & CTTN Hồ sơ nguyên tắc
98.XDCQ Hồ sơ Dự án 513 Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
99.XDCQ Hồ sơ về ĐGHC giữa Quảng Trị và Thừa Thiên Huế Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
   3. Công tác thanh niên      
100.XDCQ Tập văn bản Quy định, hướng dẫn về công tác Thanh niên Theo hiệu lực văn bản P.XDCQ & CTTN Hồ sơ nguyên tắc
101.XDCQ Hồ sơ về Hướng dẫn các cơ quan thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020. Đến khi văn bản hết hiệu lực P.XDCQ & CTTN  
102.XDCQ Hồ sơ về kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch phát triển thanh niên năm 2019. Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
103.XDCQ Hồ sơ về theo dõi việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải quyết chế độ chính sách đối với đội viên Đề án 500 Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
104.XDCQ Hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg. Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
105.XDCQ Hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 theo Nghị định 112/2017/NĐ-CP. Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
106.XDCQ Hồ sơ triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 Vĩnh viễn P.XDCQ & CTTN  
107.XDCQ Hồ sơ về ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo Thông tư 11/2018/TT-BNV.      
  V.THANH TRA      
108.TTr Tập văn bản Quy định, hướng dẫn về công tác Thanh tra Theo hiệu lực văn bản P.Thanh tra Hồ sơ nguyên tắc
109.TTr Hổ sơ Kế hoạch thanh tra công tác Nội vụ năm 2019 15 năm P.Thanh tra  
110.TTr Hồ sơ Thanh tra công tác nội vụ tại Sở Ngoại vụ 15 năm P.Thanh tra  
111.TTr Hồ sơ Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ  tại các huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng Vĩnh viễn P.Thanh tra  
112.TTr Hồ sơ Thanh tra công tác Nội vụ tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 15 năm P.Thanh tra  
113.TTr Hồ sơ Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường 15 năm P.Thanh tra  
114.TTr Hồ sơ Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch 15 năm P.Thanh tra  
115.TTr Hồ sơ Thanh tra công tác Nội vụ tại UBND thành phố Đông Hà 15 năm P.Thanh tra  
116.TTr Hồ sơ kiểm tra thực hiện việc lập Kế hoạch tuyển dụng đối với công chức, viên chức và công chức cấp xã của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 15 năm P.Thanh tra  
117.TTr Hồ sơ Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo:
- Hàng năm, nhiều năm
- 9 tháng, 6 tháng, quý
- Tháng
 
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
5 năm
P.Thanh tra  
118.TTr Hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo các vụ việc:
- Nghiêm trọng
- Các vụ việc khác
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
P.Thanh tra  
119.TTr Hồ sơ công văn trao đổi về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 10 năm P.Thanh tra  
120.TTr Hồ sơ công văn trao đổi về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 10 năm P.Thanh tra  
  VI. VĂN PHÒNG      
  1.Công tác tổng hợp      
121.VP Tập văn bản gửi chung đến cơ quan
- Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước
- Gửi để biết (đổi tên cơ quan, đổi trụ sở, đổi dấu, thông báo chữ ký...)
Theo hiệu lực VB
5 năm
Văn phòng Hồ sơ nguyên tắc
122.VP Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn những vấn đề chung của ngành, cơ quan Vĩnh viễn Văn phòng  
123.VP Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác năm của ngành Vĩnh viễn Văn phòng  
124.VP Kế hoạch, báo cáo công tác của cơ quan và các đơn vị trực thuộc
- Hàng năm
- Quý, 6 tháng, 9 tháng
- Tháng, đột xuất
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
10 năm
 
Văn phòng  
125.VP Kế hoạch, báo cáo công tác của cơ quan cấp trên
- Hàng năm
- Quý, 6 tháng, 9 tháng
- Tháng, đột xuất
 
 
10 năm
5 năm
5 năm
Văn phòng  
126.VP Hồ sơ ứng dụng ISO của cơ quan Vĩnh viễn Văn phòng  
127.VP Văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch, báo cáo năm về công tác thông tin, tuyên truyền của cơ quan Vĩnh viễn Văn phòng  
128.VP Kế hoạch, báo cáo tháng, quý, công văn trao đổi về công tác thông tin tuyên truyền của cơ quan 10 năm Văn phòng  
129.VP Tài liệu về hoạt động của Lãnh đạo (báo cáo, bản thuyết trình/giải trình, bài phát biểu tại các sự kiện lớn...) Vĩnh viễn Văn phòng  
130.VP Tập thông báo ý kiến, kết luận cuộc họp 10 năm Văn phòng  
131.VP Sổ ghi biên bản các cuộc họp, sổ tay công tác của lãnh đạo cơ quan 10 năm Văn phòng  
132.VP Hồ sơ Hội nghị CBCC năm 2019 20 năm Văn phòng  
133.VP Hồ sơ kiện toàn bộ máy nhân sự các phòng, ban, chi cục Vĩnh viễn Văn phòng  
134.VP Hồ sơ về chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC của Sở Vĩnh viễn Văn phòng  
135.VP Hồ sơ thực hiện chế độ chính sách đối với CBCC, VC, LĐ Sở Vĩnh viễn Văn phòng  
136.VP Hồ sơ về xây dựng tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các phòng thuộc Sở Vĩnh viễn Văn phòng  
137.VP Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức, lao động của cơ quan Vĩnh viễn Văn phòng  
138.VP Hồ sơ nâng lương của CBCC, VC, LĐ 20 năm Văn phòng  
139.VP Tài liệu về công tác tuyển sinh, đào tạo 5 năm Văn phòng  
140.VP Kế hoạch, báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của cơ quan Vĩnh viễn Văn phòng  
141.VP Tập công văn trao đổi về những vấn đề chung 10 năm Văn phòng  
142.VP Tập tài liệu về Quy định, quy chế  công tác thi đua, khen thưởng của Sở Theo hiệu lực văn bản Văn phòng  
143.VP Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của cơ quan
- Khen thưởng của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ
- Khen thưởng của Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh
- Khen thưởng của người đứng đầu cơ quan
 
Vĩnh viễn
 
20 năm
 
10 năm
Văn phòng  
144.VP Công văn trao đổi về công tác thi đua khen thưởng của cơ quan 10 năm Văn phòng  
145.VP Hồ sơ về công tác bình đắng giới của cơ quan 10 năm Văn phòng  
146.VP Tập văn bản quy định, hướng dẫn về công tác pháp chế gửi chung đến cơ quan Theo hiệu lực của van bản Văn phòng Hồ sơ nguyên tắc
147.VP Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế
- Hàng năm
- Quý, 6 tháng
 
 
Vĩnh viễn
20 năm
Văn phòng  
148.VP Hồ sơ về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật 10 năm Văn phòng  
149.VP Công văn trao đổi về công tác pháp chế 10 năm Văn phòng  
150.VP Hồ sơ tổ chức thực hiện Dân vận chính quyền, Quy chê dân chủ của cơ quan 10 năm Văn phòng  
151.VP Hồ sơ tổ chức thực hiện nếp sống văn hóa công sở 10 năm Văn phòng  
152.VP Hồ sơ về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ của cơ quan 10 năm Văn phòng  
153.VP Hồ sơ về phòng cháy chữa cháy của cơ quan 10 năm Văn phòng  
154.VP Hồ sơ triển khai thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng của Sở 20 năm Văn phòng  
155.VP Hồ sơ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng năm 2019 10 năm Văn phòng  
156.VP Hồ sơ xây dựng sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Sở Theo hiệu lực văn bản Văn phòng  
157.VP Hồ sơ xây dựng sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Theo hiệu lực văn bản Văn phòng  
158.VP Hồ sơ xây dựng Quy chế ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác đánh giá CBCC, VC tỉnh Quảng Trị Theo hiệu lực văn bản Văn phòng  
  2.Công tác tài chính, kế toán      
159.VP Tập tài liệu về công tác tài chính, kế toán gửi chung đến cơ quan Theo hiệu lực văn bản Văn phòng Hồ sơ nguyên tắc
160.VP Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về tài chính, kế toán Vĩnh viễn Văn phòng  
161.VP Hồ sơ về ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan Vĩnh viễn Văn phòng  
162.VP Báo cáo quyết toán tài chính hàng năm Vĩnh viễn Văn phòng  
163.VP Chứng từ kế toán
- Sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính
- Không sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính
  10 năm
5 năm
Văn phòng  
164.VP Phiếu thu, chi kế toán 20 năm Văn phòng  
165.VP Công văn trao đổi về công tác tài chính, kế toán 10 năm Văn phòng  
  3.Công tác Văn thư, lưu trữ      
166.VP Tập văn bản Quy định, hướng dẫn thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ Theo hiệu lực văn bản Văn phòng Hồ sơ nguyên tắc
167.VP Báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 20 năm Văn phòng  
168.VP Tập lưu công văn cơ quan
- Văn bản quy phạm pháp luật
- Chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn
- Văn bản khác
 
Vĩnh viễn
Vĩnh viễn
 
50 năm
Văn phòng Đánh giá lại
169.VP Tập lưu Thông báo Vĩnh viễn Văn phòng Đánh giá lại
170.VP Tập lưu Báo cáo Vĩnh viễn Văn phòng Đánh giá lại
171.VP Tập lưu Tờ trình Vĩnh viễn Văn phòng Đánh giá lại
172.VP Tập lưu Quyết định Vĩnh viễn Văn phòng  
173.VP Tập lưu văn bản Nội bộ Vĩnh viễn Văn phòng Đánh giá lại
174.VP Sổ đăng ký văn bản đi Vĩnh viễn Văn phòng  
175.VP Sổ đăng ký văn bản đến 20 năm Văn phòng  
176.VP Tập lưu công văn đi Mật Vĩnh viễn Văn phòng  
177.VP Tập văn bản đến Mật Vĩnh viễn Văn phòng  
178.VP Tập văn bản sao y Mật Vĩnh viễn Văn phòng  
179.VP Sổ đăng ký văn bản đến Mật Vĩnh viễn Văn phòng  
180.VP Sổ công văn đi Mật Vĩnh viễn Văn phòng  
181.VP Sổ Y sao văn bản Mật Vĩnh viễn Văn phòng  
182.VP Sổ chuyển giao văn bản Mật Vĩnh viễn Văn phòng  
183.VP Sổ soạn thảo văn bản Mật Vĩnh viễn Văn phòng  
  VII. TÀI LIÊU TÔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ      
  1. Tài liệu của tố chức Đảng      
184.ĐU Tập văn bản Chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đảng câp trên Theo hiệu lực văn bản ĐUV Hồ sơ nguyên tắc
185.ĐU Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác Đảng  năm 2018 Vĩnh viễn ĐUV  
186.ĐU Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác Đảng theo tháng, quý, 6 tháng 10 năm ĐUV  
187.ĐU Hồ sơ Tổ chức thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2018 Vĩnh viễn ĐUV  
188 .ĐU Hồ sơ Kiểm tra, giám sát công tác Đảng 20 năm ĐUV  
189.ĐU Hồ sơ Đảnh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên 70 năm ĐUV  
190.ĐU Hồ sơ Đảng viên 70 năm ĐUV  
191.ĐU Tập Sổ đãng ký Đảng viên, Đảng phí, ghi Biên bản 20 năm ĐUV  
192.ĐU Tập Công văn trao đổi về công tác Đảng 10 năm ĐUV  
  2.Tài liệu của tổ chức Công đoàn      
193.CĐ Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Công đoàn cấp trên Theo hiệu lực của văn bản CĐV Hồ sơ nguyên tắc
194.CĐ Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác Công đoàn Vĩnh viễn CĐV  
195.CĐ Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác Công đoàn tháng, quý, 6 tháng 10 năm CĐV  
196.CĐ Hồ sơ Tổ chức thực hiện các cuộc vận động của Công đoàn cấp trên Vĩnh viễn CĐV  
197.CĐ Hồ sơ nhân sự của tố chức Công đoàn Vĩnh viễn CĐV  
198.CĐ Hồ sơ Hội nghị CBCCVC năm 2018 20 năm CĐV  
199.CĐ Tập Số sách Công đoàn 10 năm CĐV  
200.CĐ Tập Công văn trao đối về công tác Công đoàn 10 năm CĐV  
  3. Tài liệu của Đoàn Thanh niên      
201.ĐTN Tập văn bản Chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đoàn cấp trên Theo hiệu lực văn bản Hồ sơ nguyên tắc
202.ĐTN Hồ sơ Đại hội Chi Đoàn nhiêm kỳ Vĩnh viễn  
203.ĐTN Hồ sơ Chương trình, kế hoạch, báo cáo tồng kết năm, nhiệm kỳ của Chi đoàn Vĩnh viễn  
204.ĐTN Hồ sơ Chương trình, kể hoạch, báo cáo tháng, quý, 6 tháng của Đoàn thanh niên 10 năm  
205.ĐTN Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vân động của Đoàn cấp trên Vĩnh viễn  
206.ĐTN Hổ sơ tố chức nhân sự Đoàn thanh niên 20 năm  
207.ĐTN Tập sổ sách Đoàn thanh niên 20 năm  
208.ĐTN Tập công văn trao đồi về công tác Đoàn thanh niên 10 năm  
  4. Tài liệu của Hội cựu chiến binh      
209.CCB Tập văn bản Hướng dẫn, chi đạo của tổ chức Cựu chiến binh cấp trên Theo hiệu lực văn bản CCB Hồ sơ nguyên tắc
210.CCB Chương trình, kế hoạch, báo cáo kết quả hoạt động của Hội cựu chiến binh Sở Nội vụ Vĩnh viễn CCB  
211.CCB Chương trình, kế hoạch, báo cáo tháng, quý, 6 tháng của Hội cựu chiến binh Sở 10 năm CCB  
212.CCB Tập công văn trao đổi về công tác Cựu chiến binh 10 năm CCB  

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Sở Nội vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây