Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành Nội vụ

Thứ tư - 26/12/2012 21:05
Sáng ngày 21/12/2012, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành Nội vụ (Hội nghị) Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, Đại diện Lãnh đạo một số Bộ, ngành ở Trung ương; Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.
Tại 63 điểm cầu ở các địa phương có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Nội vụ, phòng Nội vụ các quận, huyện.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình phát biểu khai mạc Hội nghị
Đoàn chủ tọa Hội nghị (từ trái sang: Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Văn Tất Thu, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Trần Thị Hà, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Phạm Dũng)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình khẳng định: năm 2012 trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn chung của cả nước, được sự tập trung lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương cộng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, ngành Nội vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cũng nêu rõ bên cạnh những thành tích quan trọng đã đạt được trong năm qua của ngành Nội vụ, công tác của ngành còn có các hạn chế, thiếu sót cần được tập trung khắc phục. Bộ trưởng đề nghị Hội nghị thảo luận một cách trách nhiệm, nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị để chỉ ra nhưng tồn tại yếu kém trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2012, đồng thời giải quyết một cách đúng đắn những khó khăn, thách thức trong năm 2013, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp hiệu quả để tổ chức thành công chương trình, kế hoạch công tác của ngành Nội vụ 2013 và các năm tiếp theo. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành Nội vụ.

Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành Nội vụ đã chỉ rõ: ngành Nội vụ đã hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được giao. Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 với những giải pháp chỉ đạo thiết thực, quyết liệt, hiệu quả, góp phần tạo ra nhiều chuyển biến. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được rà soát, sửa đổi, bổ sung theo tinh thần cải cách hành chính. Bộ máy chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được củng cố, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Đã hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý cán bộ, công chức để đẩy mạnh thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở có sự chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ. Công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo, Thi đua khen thưởng, Văn thư, lưu trữ nhà nước có chuyển biến tích cực, đã chủ động trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực ngành mình. Các đơn vị trong ngành đã có sự chủ động, triển khai, phối hợp chặt chẽ trong công tác. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Nội vụ đã đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng, giảm bớt thời giờ giải quyết công việc. Việc kiện toàn bộ máy tổ chức và công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ đúng quy định. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành đã đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2012, ngành Nội vụ xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 như sau:
1. Hoàn thành các dự án Luật, Pháp lệnh trình Quốc hội, các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Chương trình, kế hoạch.
2. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020.
3. Xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Tiếp tục thẩm định, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Tiếp tục rà soát việc phân cấp quản lý nhà nước
4. Xây dựng Dự án Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) và Dự án Luật giám sát hoạt động của HĐND; tiếp tục xây dựng Nghị định bổ sung, sửa đổi Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp; về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; triển khai Đề án hiện đại hoá bản đồ địa giới và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa giới hành chính các cấp; giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính; tổng kết công tác chính quyền làm công tác dân vận; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện, trình Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) Báo cáo tổng kết bước 2 việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.
5. Tập trung triển khai Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức theo mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Triển khai xác định vị trí việc làm để đổi mới cơ chế quản lý biên chế, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; thực hiện chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ. Xây dựng hệ thống chức danh công chức, viên chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ, đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công việc và có tinh thần, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân.
6. Tập trung hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020 trình Hội nghị Trung ương 7, Khóa XI (Tháng 5 năm 2013).
7. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án 600 Phó Chủ tịch xã; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; các đề án, dự án về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới, Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ đến năm 2020.
8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng thể chế, triển khai thực hiện và thanh tra, kiểm tra để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Thi đua, Khen thưởng và Văn thư, lưu trữ,
9. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục kiện toàn các cơ sở và công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, ngành Nội vụ; tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học, công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ.
10Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ, ngành Nội vụ; chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh có hiệu quả với mọi hành vi tham nhũng, tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo.
Hội nghị đã nghe 9 tham luận của các Bộ, ngành và địa phương đề cập đến những vẫn đề còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành và kiến nghị, đề xuất các phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Quang cảnh Hội nghị (điểm cầu ở Trung ương)
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và hoan nghênh sự chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ, tinh thần nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Nội vụ trong năm qua và mong toàn ngành tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trong năm 2013.
Bên cạnh những thành tích và tiến bộ đã đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ ra một số hạn chế mà Bộ và ngành Nội vụ cần khắc phục, cụ thể: Công tác thể chế cần phải được hoàn thiện hơn; chức năng, nhiệm vụ của một số bộ, ngành hiện nay còn chưa rõ; việc phân cấp được thực hiện nhưng chưa đồng bộ; cải cách hành chính vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, một số nội dung chưa có điểm đột phá với những giải pháp mạnh, triệt để; chế độ tiền lương còn chưa thực sự tạo động lực giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vượt khó khăn thách thức trong cuộc sống, yên tâm công tác; công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, sử dụng, nâng cao chất lượng cán bộ, chức còn bất cập; công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở còn hạn chế...
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 và các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ phải gương mẫu, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, thực sự trong sạch, vững mạnh từ Trung ương đến địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ cần phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2012, khắc phục những hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2013, góp phần tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Nghị quyết của Chính phủ đã đề ra trong năm 2013.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề nghị các đơn vị trong Bộ, trong ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu đồng thời cần chủ động triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của mình và chủ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương giao liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Nội vụ phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ, của ngành Nội vụ, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2013 và các năm tiếp theo./.

Tác giả: Quang Hà, Nguyễn Xuân Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây