Tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển năm 2018

Thứ tư - 13/06/2018 23:21
Thực hiện Công văn số 2136/UBND-NC ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc xét tuyển đặc biệt vào công chức theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và xét tuyển thẳng theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Để chuẩn bị kiểm tra, sát hạch vào công chức không qua thi tuyển năm 2018.
1. Nội dung kiểm tra, sát hạch: Có danh mục tài liệu hướng dẫn đính kèm và được đăng tải trên trang website của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn.
2. Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch:
Tại Sở Nội vụ (23 Duy Tân, P. Đông Lương - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị).
3. Thời gian: Tổ chức phỏng vấn: 01 buổi từ 07h30 – 11h00 ngày 29/6/2018 (thứ 6).
4. Lệ phí: Xét tuyển 500.000 đồng/người/lần dự phỏng vấn. Đối với những trường hợp đã nộp lệ phí thi tuyển 400.000 đồng, sẽ nộp thêm số tiền chênh lệch là 100.000 đồng/người. Nộp tại Văn phòng Sở Nội vụ (Văn thư) trước khi phỏng vấn.
5. Danh sách thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển năm 2018: Là những thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc biệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và xét tuyển theo chính sách thu hút quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, gồm: 07 người


I. Thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn xét tuyển đặc biệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP: 06 người    
 
Sở Công Thương: 01 người.

  1. Bà Nguyễn Thị Huyên     18/9/1990    Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị     Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh: 01 người   
  1. Ông Lê Quang Sơn          20/4/1992    Triệu Hoà,  Triệu Phong Quảng Trị    Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị
UBND huyện Hải Lăng: 02 người   
  1. Bà Phạm Thị Trang         4/8/1995      Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình   Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
  2. Bà Trần Thị Thu Hiền     30/4/1994    Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa   Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
UBND huyện Cam Lộ: 01 người      
  1. Ông Nguyễn Qúy Nhật Linh      9/9/1994      Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị    Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị
UBND huyện Gio Linh: 01 người    
  1. Bà Trần Quang Bảo Yến 10/18/1994  Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị          Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị
 
II. Thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn xét tuyển theo chính sách thu hút quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP: 01 người         
UBND huyện Hải Lăng: 01 người   
 

  1. Bà Trần Thị Hoàng Oanh 2/25/1992    Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị     Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị.


Danh mục tài liệu ôn thi:

I- DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUNG 
1. Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 (Chương I, II; Chương IV: Mục 1, 2, 3, 4, 6; Chương V: Điều 61, 62; Chương VI: Điều 65, Chương IX).
2. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định những người là công chức.
3. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật công chức.
4. Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. 
5. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
6. Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021.


 
II. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

1. Vị trí Kiểm soát viên thị trường tại Chị cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương
1.1. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 (Chương I, II, III, IV, V).
1.2. Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Pháp lệnh quản lý thị trường.
1.3. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
1.4. Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.
1.5. Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 của Bộ Công Thương Quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường.
1.6. Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015 của Liên Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của quản lý thị trường địa phương..

2. Vị trí Chuyên viên Quản lý quy hoạch xây dựng tại Phòng Quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế
2.1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (Chương I, II, V, VI).
2.2. Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2009 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
2.3. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quy hoạch xây dựng.
2.4. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
2.5. Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
2.6. Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.

3. Vị trí Chuyên viên Quản lý tổ chức biên chế và hội tại Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng
3.1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 Chương I, II, VI, VII);
3.2. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
3.3. Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
3.4. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
3.5. Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
3.6. Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định phân cấp quản lý hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

4. Chuyên viên Quản lý môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Lăng.
4.1. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 (Chương I, II, III, IV, VI, VII);
4.2. Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
4.3. Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
4.4. Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
4.5. Kế hoạch hành động số 4267/KH-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2021 của tỉnh Quảng Trị
4.6. Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh Phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về Bảo vệ môi trường trên đại bàn tỉnh Quảng Trị.

5. Vị trí Chuyên viên trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở tại Phòng Tư pháp huyện Hải Lăng.
5.1. Luật trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017 (Chương I, II, III, IV, V, VI);
5.2. Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013 (Chương I, II, III, IV);
5.3. Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.
5.4. Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý;

5.5. Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

5.6. Thông tư liên tịch số 23/2014/TTTL-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Liên Bộ Tư pháp – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

6. Vị trí Chuyên viên Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên tại Phòng Nội vụ huyện Cam Lộ.
6.1. Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (Chương I, II, III).
6.2. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và 
Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Liên Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;
6.3. Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
6.4. Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nộik vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
6.5. Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
6.6. Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển than niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị.

7. Vị trí Chuyên viên Hành chính tổng hợp (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Gio Linh.
7.1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 (Chương I, II, VIII, IX, X).
7.2. Luật Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 (Chương I, II: Mục I, II, Chương VI: Mục I, II).
7.3. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 (Chương I, III: Mục 1, IV: Mục 1, 3, Chương VII) và Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009.
7.4. Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
7.5. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
7.6. Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh./.Tác giả: Văn phòng Sở Nội vụ

Nguồn tin: Phòng CCVC

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây