THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC LẦN THỨ 32

Chủ nhật - 26/04/2020 20:11
Thực hiện Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức kỳ thi lần thứ 32. Cụ thể như sau
I. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm thi tuyển công chức:
Tổng số chỉ tiêu thi tuyển: 55 chỉ tiêu, gồm:
1. Văn phòng UBND tỉnh: 02 chỉ tiêu.
- 01 Văn thư trung cấp làm việc tại Phòng Hành chính - Tổ chức, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
- 01 Nhân viên Thủ quỹ làm việc tại Phòng Quản trị - Tài vụ, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Kế toán.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 13 chỉ tiêu.
- 11 Kiểm lâm viên làm việc tại Chi cục Kiểm lâm, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Lâm học, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng.
- 01 Chuyên viên Xây dựng lực lượng (công tác tổ chức bộ máy, nhân sự) làm việc tại Chi cục Kiểm lâm, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công.
- 01 Kế toán viên làm việc tại Chi cục Kiểm lâm, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kế toán, Kiểm toán.
3. Sở Khoa học và Công nghệ: 02 chỉ tiêu.
- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp làm việc tại Văn phòng Sở, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý nhà nước (Hành chính), Khoa học quản lý, Quản lý công.
- 01 Chuyên viên Quản lý khoa học làm việc tại Phòng Quản lý khoa học, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu.
01 Kế toán viên (phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng) làm việc tại Văn phòng Sở (Kế hoạch - Tài chính), tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kế toán, Kiểm toán.
5. Sở Xây dựng: 03 chỉ tiêu.
- 01 Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị (lĩnh vực giao thông) làm việc tại Phòng Hạ tầng - Kỹ thuật, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật giao thông.
- 01 Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị (lĩnh vực cấp thoát nước) làm việc tại Phòng Hạ tầng - Kỹ thuật, tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước.
- 01 Chuyên viên Quản lý kiến trúc - quy hoạch làm việc tại Phòng Quy hoạch kiến trúc, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kiến trúc, Kiến trúc quy hoạch.
6. Sở Ngoại vụ: 02 chỉ tiêu.
- 01 Chuyên viên theo dõi công tác biên giới làm việc tại Phòng Quản lý biên giới, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Quan hệ quốc tế, Kinh doanh quốc tế.
- 01 Văn thư trung cấp làm việc tại Văn phòng Sở, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02 chỉ tiêu.
- 01 Chuyên viên Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế tập thể làm việc tại Phòng Doanh nghiệp và Hợp tác đầu tư, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế (các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế).
- 01 Chuyên viên Pháp chế làm việc tại Văn phòng Sở, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật (các ngành Luật), Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công.
8. Sở Y tế: 01 chỉ tiêu.
01 Văn thư trung cấp làm việc tại Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
9. Sở Thông tin và Truyền thông: 01 chỉ tiêu.
01 Văn thư trung cấp làm việc tại Văn phòng Sở, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
10. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 01 chỉ tiêu.
01 Chuyên viên Quản lý tài nguyên và môi trường (lĩnh vực đất đai) làm việc tại Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý đất đai.
11. UBND huyện Hướng Hóa: 07 chỉ tiêu.
- 01 Chuyên viên Quản lý về lâm nghiệp làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Lâm học, Lâm sinh, Quản lý tài nguyên rừng.
- 01 Chuyên viên Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật), kiêm quản lý về thủy lợi (đê điều, phòng chống lụt bão) làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Nông nghiệp, Nông học, Khoa học đất, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật.
- 01 Chuyên viên Quản lý xây dựng làm việc tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.
- 01 Chuyên viên Quản lý văn hóa thông tin cơ sở làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí, Quản lý thông tin, Quản lý văn hóa, Văn học, Lịch sử.
- 01 Chuyên viên Quản lý tổ chức - biên chế và hội làm việc tại Phòng Nội vụ, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công, Luật (các ngành Luật), Kinh tế (các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại).
- 01 Chuyên viên Quản lý môi trường làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật môi trường.
- 01 Chuyên viên Giải quyết khiếu nại, tố cáo làm việc tại Thanh tra huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công, Luật (các ngành Luật), Kinh tế (các ngành Kinh tế).
12. UBND huyện Đakrông: 04 chỉ tiêu.
- 01 Chuyên viên Quản lý về trồng trọt (bảo vệ thực vật) làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Nông nghiệp, Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật.
- 01 Chuyên viên Quản lý giao thông vận tải làm việc tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải.
- 01 Chuyên viên Quản lý thông tin - truyền thông làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Quản lý thông tin, Quản lý Văn hóa, Văn học.
- 01 Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế (các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế).
13. UBND huyện Cam Lộ: 05 chỉ tiêu.
- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp (theo dõi lĩnh vực Nội chính - Tổng hợp) làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật (các ngành Luật), Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Kinh tế (các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế).
- 01 Chuyên viên Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật địa chất.
- 01 Chuyên viên Quản lý tài chính - ngân sách làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế (các ngành Kinh tế), Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng.
- 01 Chuyên viên Hành chính tư pháp làm việc tại Phòng Tư pháp, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật (các ngành Luật).
- 01 Văn thư trung cấp làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
14. UBND huyện Vĩnh Linh: 02 chỉ tiêu.
- 01 Chuyên viên theo dõi xây dựng nông thôn mới làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Khuyến nông.
- 01 Văn thư trung cấp làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
15. UBND huyện Gio Linh: 01 chỉ tiêu.
01 Chuyên viên Quản lý tổ chức - biên chế và hội làm việc tại Phòng Nội vụ, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước (Hành chính), Quản lý công, Luật (các ngành Luật), Kinh tế (các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại).
16. UBND huyện Triệu Phong: 05 chỉ tiêu.
- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp (theo dõi lĩnh vực Nội chính - Tổng hợp) làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật (các ngành Luật), Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Kinh tế (các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế).
- 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp (theo dõi lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật (các ngành Luật), Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Văn học, Lịch sử, Quản lý văn hóa.
- 01 Chuyên viên Hành chính một cửa làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật (các ngành Luật), Quản lý công, Quản lý nhà nước (Hành chính), Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kinh tế (các ngành Kinh tế).
- 01 Chuyên viên Quản lý văn hóa và gia đình, kiêm quản lý thể dục, thể thao và du lịch làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý văn hóa, Xã hội học, Gia đình học, Văn học, Du lịch.
- 01 Chuyên viên Quản lý kế hoạch và đầu tư làm việc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế (các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế).
17. UBND thị xã Quảng Trị: 01 chỉ tiêu.
01 Chuyên viên Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị làm việc tại Phòng Quản lý đô thị, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý đô thị và công trình, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
18. UBND huyện đảo Cồn Cỏ: 02 chỉ tiêu.
- 01 Chuyên viên Quản lý văn hóa thông tin cơ sở làm việc tại Phòng Kinh tế - Xã hội, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí, Quản lý thông tin, Quản lý văn hóa, Văn học, Lịch sử.
- 01 Chuyên viên Hành chính tư pháp kiêm hành chính tổng hợp làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật (các ngành Luật).
II. Điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng, hình thức và nội dung thi tuyển
1. Điều kiện chung:
a. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
- Đủ 18 tuổi trở lên.
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trong đó:
+ Về trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn, ngành đào tạo đảm bảo quy định tại Mục I Thông báo này. Đối với văn bằng được đào tạo ở nước ngoài phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
+ Đối với trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh):
Đối với thi tuyển công chức loại C (ngạch Chuyên viên hoặc tương đương): Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ tương đương (chứng chỉ A2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu).
Đối với thi tuyển công chức loại D (ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương): Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ tương đương (chứng chỉ A1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu) hoặc trình độ ngoại ngữ như đối với công chức loại C.
+ Đối với trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Tin học văn phòng).
b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Không đảm bảo các điều kiện nêu trên.
- Không cư trú tại Việt Nam.
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, giáo dưỡng.
2. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, trong đó:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Trường hợp người dự thi thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a, điểm b, điểm c nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.
3. Hình thức và nội dung thi tuyển:
3.1. Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
a. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:
+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;
+ Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh, trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đối với vị trí việc làm ngạch Chuyên viên hoặc tương đương, trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam đối với vị trí việc làm ngạch Nhân viên, Cán sự hoặc tương đương. Thời gian thi 30 phút (Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1).
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.
- Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
+ Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.
b. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
- Hình thức thi: Thi viết.
- Thang điểm: 100 điểm.
- Thời gian thi: 180 phút.
3.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức:
a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định người trúng tuyển.
c. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
III. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển; thời gian, địa điểm tổ chức, tài liệu ôn tập
1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông báo này.
1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong Phiếu. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.
Lưu ý: Thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển phải ghi đầy đủ theo mẫu, không được để trống bất cứ thông tin nào. Trong đó, thông tin về ngành đào tạo phải ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi theo đúng chuyên ngành trên bảng điểm.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển:
Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển (500.000 đồng/thí sinh) trực tuyến (theo hướng dẫn tại website của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn).
Trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển nhưng không đủ điều kiện hoặc đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển thì không hoàn trả lại lệ phí dự tuyển.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức: Do Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh quyết định và thông báo cụ thể trên website của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn sau khi tiếp nhận, tổng hợp và kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.
5. Mã ngành dự thi và tài liệu ôn thi: Mã ngành dự thi và danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập phần thi trắc nghiệm kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành đính kèm Thông báo này và được đăng tải trên website của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn.

- MẪU PHIẾU DĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- DANH MỤC TÀI LIỆU
Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Hội đồng tuyển dụng Công chức tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây