Hướng dẫn một số nội dung về Tổng điều tra cơ sở hành chính 2021

Thứ năm - 04/03/2021 21:37
Để làm rõ hơn một số nội dung trong triển khai tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở văn bản Hướng dẫn số 793/BNV-BCĐ ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương, Ban chỉ đạo cấp tỉnh (BCĐ tỉnh) hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện điều tra cơ sở hành chính (ĐTCSHC) cụ thể như sau
 1. Về đối tượng, đơn vị điều tra
- Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Mục II, Phương án ĐTCSHC năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Đối với một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện có con dấu sử dụng riêng nhưng không có tài khoản riêng thì cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm hạch toán kế toán, đơn vị đó có trách nhiệm kê khai Phiếu cung cấp thông tin. Các đơn vị còn lại coi như đơn vị phụ thuộc và kê khai vào Phần B. Thông tin về địa điểm (cơ sở) thuộc đơn vị.
Ví dụ: Các Ban thuộc khối Đảng (Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy...) có con dấu riêng nhưng tài khoản do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý thì Văn phòng Tỉnh ủy chịu trách nhiệm kê khai toàn bộ. Đơn vị hành chính trong trường hợp này xác định là 1 đơn vị (Tỉnh ủy) do Văn phòng Tỉnh ủy đại diện.
Tương tự, trường hợp các Ban, Chi cục thuộc Sở nếu Chi cục có con dấu nhưng không có tài khoản riêng (Chi cục hạch toán phụ thuộc vào Sở (hình thức hạch toán ghi sổ/báo sổ)) thì Sở có trách nhiệm kê khai và xác định 1 đơn vị hành chính là Sở và xác định chi cục thuộc Sở là một cơ sở của Sở. Trong trường hợp Chi Cục thuộc Sở có con dấu và tài khoản riêng thì lúc này xác định Chi cục là một đơn vị được lập danh sách và điều tra.

 • Riêng Thanh tra Sở, ngành mặc dù có con dấu, có thể có tài khoản nhưng không xác định là đơn vị hành chính trong danh sách rà soát và kê khai thông tin.
 1. Về ghi thông tin trên Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính (Phiếu 1/HC-TB)
 • Lao động kiêm nhiệm (tại mục A2.2.2): Chỉ phản ánh ở mục này số lao động từ cơ quan, đơn vị khác đang kiêm nhiệm tại cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin. Không phản ánh vào mục này số lao động trong cùng một cơ quan, đơn vị kiêm nhiệm nhiều vị trí việc làm khác nhau;
 • Nội dung tinh giản biên chế tại mục A2.4: Đơn vị cung cấp thông tin ghi tổng số biên chế được giao, tổng số biên chế thực hiện trong cả giai đoạn (các năm từ 2015-2020 được cộng số học với nhau). Trên cơ sở số liệu đó, BCĐ TW sẽ tính toán các chỉ tiêu sau đó cho phù hợp;
 • Đối với nội dung thu thập thông tin về tài sản của đơn vị là đất (Mục A3.3, Phiếu 1/HC-TB), nếu các cơ quan đơn vị không có trụ sở riêng, không hạch toán trên sổ kế toán thì không phải kê khai mục này (các nội dung khác vẫn kê khai bình thường). Đơn vị nào chịu trách nhiệm hạch toán trên sổ kế toán thì đơn vị đó kê khai.
Ví dụ: Các cơ quan, đơn vị như UBND huyện, Huyện ủy làm việc trong cùng tòa nhà, nếu tài sản giao Văn phòng UBND Huyện theo dõi, hạch toán thì Văn phòng UBND Huyện kê khai Mục A3.3, Huyện ủy không kê khai mục này;
 • Tại mục A4.2 Thông tin về sản phẩm (vật chất và dịch vụ) của đơn vị trong năm 2020: Mục này kê khai thông tin về sản phẩm theo Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ví dụ đối với đơn vị cụ thể là Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Trên phần mềm Phiếu 1/HC-TB sau khi trả lời “Không” tại mục A1.8, sẽ chuyển tiếp trả lời câu hỏi tại mục A4.2, người cung cấp thông tin sẽ kích vào cột A để tìm kiếm mã sản phẩm, gõ: “Dịch vụ của Đảng cộng sản”, trên khung tìm kiếm hiện lên mã của sản phẩm này là “84111”, người cung cấp thông tin ấn chọn, mã sản phẩm sẽ hiện lên cột B Mã sản phẩm (VCPA cấp 5) là 84111.
 1. Về xác định đơn vị hành chính trong các trường hợp sáp nhập
Tại Khoản 1, Mục VI, Phương án ĐTCSHC năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định “Thực hiện điều tra toàn bộ đối với đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội có tại thời điểm ngày 31/12/2020”. Tuy nhiên, trong năm 2020 và từ tháng 01/2021 đến thời điểm thu thập thông tin (01/3/2021) đã có nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập. Đối với trường hợp này xử lý như sau:
 • Không tiến hành rà soát đối với những đơn vị đã tiến hành sáp nhập trong năm 2020 và từ 01/01/2021 đến 28/02/2021, chỉ tiến hành rà soát 01 đơn vị đầu mối mới (nhận sáp nhập) và ghi vào danh sách rà soát thời điểm 31/12/2020.
 • Đơn vị đầu mối mới (nhận sáp nhập) chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đến thời điểm 31/12/2020 bao gồm số hợp cộng của những đơn vị sáp nhập vào.
Ví dụ: Chi cục Thuế huyện A sáp nhập với Chi cục Thuế huyện B, tên mới là Chi cục Thống kê khu vực AB, trụ sở chính đặt tại huyện A thì thực hiện như sau:
+ Trên Bảng kê đơn vị hành chính có đến ngày 31/12/2020 (Mẫu số 03.2 – BK/TĐTKT – DSĐP) chỉ ghi Chi cục Thuế khu vực AB tại danh sách rà soát của huyện A, không ghi Chi cục Thuế huyện A, Chi cục Thuế huyện B.
+ Căn cứ Bảng kê đơn vị hành chính, quản trị hệ thống huyện A chỉ cấp tài khoản cho Chi cục Thuế khu vực AB.
+ Chi cục Thuế khu vực AB chịu trách nhiệm cung cấp thông tin trên Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính năm 2020 (Phiếu 1/HC-TB) bao gồm số liệu tại thời điểm 31/12/2020 của 02 Chi cục A và B hợp cộng vào.

 1. Về kinh phí thực hiện
Thực hiện theo Công văn số 641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Công văn 641/BNV-BCĐ). Nội dung hỗ trợ kinh phí bao gồm:
 • Tổ chức hội nghị tập huấn cấp tỉnh, huyện;
 • In ấn sổ tay hướng dẫn (tài liệu hướng dẫn điều tra CSHC);
 • Văn phòng phẩm, photo tài liệu phục vụ công tác chỉ đạo của BCĐ cấp tỉnh;
 • Tiền công tác phí thanh tra, kiểm tra, giám sát; chi cho quản trị hệ thống các cấp tại địa phương; chi rà soát, lập danh sách nền;
 • Hỗ trợ tiền phương tiện phục vụ đi kiểm tra, giám sát.
Các đơn vị, địa phương có nhu cầu bố trí kinh phí cần có văn bản gửi BCĐ tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 1. Một số nội dung khác
 1. Triển khai rà soát bảng kê đơn vị hành chính: Để bảo đảm các công việc được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, BCĐ Tỉnh (Sở Nội vụ) đã chủ động rà soát được danh sách đơn vị hành chính đến tất cả các cấp trên cơ sở các mẫu 03.2 của các đơn vị, địa phương gửi về. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát bảng tổng hợp Danh sách các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Quảng Trị tính đến ngày 03/03/2021 và các nội dung hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để xác định lại danh mục các đơn vị được lập danh sách và điều tra, tránh tình trạng trùng lắp, bỏ sót đối tượng điều tra. (file tải về từ thư mục “Thư viện” trên trang web Sở Nội vụ hoặc nhóm zalo “Nhóm CBĐM điều tra hành chính”). Cơ quan, đơn vị, địa phương nào có chỉnh sửa, bổ sung xin gửi kết quả về Sở Nội vụ theo địa chỉ email: ledaihanh@quangtri.gov.vn. Sau ngày 10/3/2021, nếu không có phản hồi thì được xem là thống nhất nhất với kết quả tổng hợp của Sở.
 2. Ban Chỉ đạo cấp huyện, các sở, ban ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm triển khai các nội dung liên quan của cuộc tổng điều tra xuống các cơ quan thuộc, trực thuộc là đối tượng điều tra của cơ quan, đơn vị mình.
 3. Về tài khoản đăng nhập: Hiện nay, Sở đang tiến hành hoàn tất danh mục cơ sở hành chính trên trang web của Tổng cục thống kê và chờ Bộ Nội vụ phê duyệt. Sau khi phê duyệt, Sở Nội vụ sẽ có hướng dẫn riêng về việc tạo tài khoản và phân quyền để gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 4. Về tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cấp
Ban Chỉ đạo điều tra các cấp sử dụng Tài liệu hướng dẫn Điều tra CSHC trên nhóm zalo “Nhóm CBĐM điều tra hành chính”. Ở trên nhóm này đã có hướng dẫn chi tiết tại Phiếu 1/HC-TB và có các videoclip hướng dẫn cụ thể để người cung cấp thông tin có thể thực hiện được các thao tác trên phần mềm. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức tập huấn cho người cung cấp thông tin – điền phiếu điều tra thì đề xuất lên BCĐ Tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền của tỉnh trích ngân sách địa phương hỗ trợ.
đ) Cán bộ, công chức được cử làm Quản trị viên,. Giám sát viên cấp huyện và cán bộ đầu mối cung cấp thông tin – điền phiếu điều tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động sử dụng ứng dụng zalo để tham gia “Nhóm CBĐM điều tra hành chính” trên ứng dụng đó nhằm theo dõi, nắm bắt và triển khai cuộc điều tra.


Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Sở Nội vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây