Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ ngành Nội vụ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 -2025

Thứ hai - 16/01/2023 22:29
Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 và Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ ngành Nội vụ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 -2025, cụ thể như sau
 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích:
 • Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ của Ngành Nội vụ nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung cải cách TTHC trọng tâm theo tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND tỉnh, của Sở Nội vụ, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
 • Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định TTHC nội bộ.
 • Thông qua việc rà soát nhằm kịp thời phát hiện những nội dung TTHC bất cập, vướng mắc, rườm rà, chồng chéo, không phù hợp, gây cản trở trong quá trình giải quyết công việc để cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến TTHC nội bộ.
 1. Yêu cầu:
 • Việc rà soát, đánh giá phải được tiến hành trên cơ sở thống kê, tập hợp đầy đủ các TTHC, các quy định có liên quan đến TTHC, trong đó ưu tiên các TTHC nội bộ trọng tâm theo Quyết định số: 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ  (Tổ chức bộ máy; Cán bộ, công chức, viên chức; Thi đua, khen thưởng; Tổ chức Chính quyền địa phương). Qua đó, xem xét sự cần thiết, sự phù hợp của các quy định có liên quan đến TTHC với mục tiêu quản lý nhà nước và những thay đổi về kinh tế - xã hội và các điều kiện khách quan khác.
 • Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC phải được tiến hành đúng quy trình, cách thức rà soát đánh giá theo Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Văn bản số 6828/VPCP ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ.
 • Thực hiện việc thống kê, rà soát, đề xuất cắt giảm TTHC nội bộ theo đúng lộ trình, thời gian quy định tại Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025.
II. PHẠM VI, CÁCH THỨC, NỘI DUNG THỰC HIỆN
 1. Phạm vi thực hiện
 • Các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở xác định, thống kê, rà soát thủ tục hành chính nội bộ giữa UBND tỉnh với Sở, giữa Sở với các Sở, ban ngành cấp tỉnh; TTHC nội bộ giữa Sở với UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, với UBND xã tại các văn bản do Hội đồng nhân dân, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền.
 • Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND cấp huyện phối hợp xác định, thống kê, rà soát thủ tục hành chính nội bộ của UBND cấp huyện thuộc phạm vi ngành Nội vụ tại các văn bản do Hội đồng nhân dân, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện ban hành theo thẩm quyền.
 • Các TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/20210/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Các TTHC xử lý vi phạm hành chính, thủ tục thanh tra và TTHC có nội dung bí mật nhà nước; Chế độ báo cáo theo quy định tại nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước không thuộc phạm vi của kế hoạch này.
 1. Cách thức xác định, thống kê, rà soát thủ tục hành chính nội bộ
a) Xác định, thống kê TTHC nội bộ
 • TTHC nội bộ là các TTHT có các dấu hiệu nhận biết sau: (1) TTHC được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành. (2) TTHC được quy định dưới dạng hành động để giải quyết công việc cụ thể cho cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN), đơn vị trực thuộc CQHCNN hoặc bảo đảm việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong CQHCNN. (3) Quy định TTHC xuất phát từ yêu cầu cụ thể và nhằm mục tiêu giải quyết công việc cho CQHCNN, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.
 • Các phòng, đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ được giao hoàn thiện biểu mẫu thống kê TTHC nội bộ (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Văn bản số 6828/VPCP ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ), gồm: Trình tự thực hiện: (bao gồm cả thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính); Cách thức thực hiện; Thành phần, số lượng hồ sơ; Thời hạn giải quyết; Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; Kết quả thực hiện thủ tục hành chính; Phí, lệ phí (nếu có); Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục); Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính ...
 • Sau khi hoàn thiện biểu mẫu thống kê TTHC nội bộ tiến hành xây dựng nội dung cụ thể từng TTHC theo mẫu 02b ban hành kèm theo Văn bản số 6828/VPCP ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ.
 • Thời gian hoàn thành: Các phòng, ban, trung tâm tiến hành xác định, thống kê TTHC nội bộ và gửi về Sở Nội vụ (qua Văn phòng Sở) trước ngày 31/01/2023.
 • Giao Văn phòng Sở tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC nội bộ và Nội dung cụ thể từng TTHC; lấy ý kiến của các đơn vị, địa phương liên quan và tổng hợp, báo cáo Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 03/02/2023.
b) Rà soát TTHC nội bộ
 • Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND sẽ ban hành Quyết định công bố TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. Căn cứ Quyết định công bố đó và Hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Văn bản số 6828/VPCP ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ; các phòng, ban, trung tâm chủ động phân công nhiệm vụ cho các cá nhân liên quan, tổ chức thực hiện rà soát TTHC theo tiêu chí, biểu mẫu (mâu 03 ban hành kèm theo Văn bản số 6828/VPCP ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ).
 • Sau khi hoàn thành rà soát TTHC nội bộ, các phòng, ban, trung tâm đơn vị xây dựng Phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ theo mẫu 04b ban hành kèm theo Văn bản số 6828/VPCP ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ.
- Thời gian hoàn thành:
+ Lần 1: Trước ngày 30/10/2023: Yêu cầu tối thiểu 50% TTHC nội bộ theo danh mục TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được rà soát, đơn giản hóa cắt giảm 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.
+ Lần 2: Trước ngày 30/10/2024: Yêu cầu và 100% TTHC nội bộ theo danh mục TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được rà soát, đơn giản hóa cắt giảm 50% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.
- Giao Văn phòng Sở tổng hợp và xây dựng dự thảo Quyết định, Phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ (theo mẫu 04b) trình Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trước ngày 30/11/2023 (lần 1) 30/11/2024 (lần 2).
 1. Công khai TTHC nội bộ
Giao Văn phòng Sở cập nhật, đăng tải công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác Danh mục thủ tục hành chính nội bộ và bộ phận tạo thành của từng thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định.
 1. Thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ
 • Căn cứ Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa theo thời hạn:
+ Lần 1: Trước ngày 20/6/2024.
+ Lần 2: Trước ngày 20/6/2025.
 • Yêu cầu: Tập trung rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các TTHC nội bộ thường xuyên phát sinh hồ sơ giải quyết của các cơ quan, đơn vị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. UBND các huyện, thị xã, thành phố
 • Quan tâm, phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình xác định, thống kê TTHC nội bộ để bảo đảm tính đầy đủ, toàn diện, thống nhất của TTHC được thống kê.
 • Phối hợp tham gia cho ý kiến đối với phương án cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực nội vụ đảm bảo thời gian rà soát, và lộ trình đơn giản hóa TTHC theo đề nghị của Kế hoạch này
 1. Các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở
 • Phối hợp với Văn phòng Sở triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ Ngành Nội vụ giai đoạn 2022­-2025.
 • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Kế hoạch này, tập trung tiến hành thống kê, rà soát đảm bảo đúng tiến độ của Kế hoạch.
 • Tổng hợp kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ (gồm Danh mục, biểu mẫu...) theo đúng lộ trình để kiểm soát, đánh giá chất lượng TTHC nội bộ gửi Văn phòng Sở.
 1. Văn phòng Sở
 • Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch này của các phòng, ban, trung tâm, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ.
 • Kiểm soát chất lượng thống kê, rà soát TTHC nội bộ, xây dựng phương án đơn giản hóa và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
 • Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC nội bộ của Sở, báo cáo Lãnh đạo Sở, UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.
 • Cập nhật, đăng tải công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác Danh mục thủ tục hành chính, bộ phận tạo thành của từng thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định.

Tác giả: Lê Đại Hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây