Báo cáo Tuyển dụng năm 2022 và xây dựng Kế hoạch năm 2023

Chủ nhật - 16/01/2022 19:17
Sở Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức về một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức năm 2022 và xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc năm 2023
I. Về tuyển dụng công chức, viên chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2022
1. Về việc tuyển dụng công chức:
1.1. Về việc thi tuyển, xét tuyển công chức:
Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, biên chế công chức hiện có và chỉ tiêu biên chế công chức được giao năm 2022, các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng công chức, gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/3/2022 để tổng hợp, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 của tỉnh. Nội dung kế hoạch tuyển dụng công chức bao gồm:
a) Số biên chế công chức có mặt tính đến thời điểm 01/4/2022; số biên chế công chức nghỉ hưu từ 30/4/2022 đến 31/12/2022 (kèm theo danh sách trích ngang người nghỉ hưu); số lượng biên chế công chức được giao năm 2022 và số lượng biên chế chưa sử dụng (chi tiết theo từng phòng, ban, bộ phận).
b) Số lượng biên chế cần tuyển ở từng vị trí việc làm (tên vị trí việc làm ghi theo Quyết định số 2065/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Quảng Trị).
c) Số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số (nếu có), trong đó xác định rõ chỉ tiêu, cơ cấu dân tộc cần tuyển.
d) Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển (nếu có) đối với từng nhóm đối tượng:
- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
- Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.
- Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (tại UBND huyện Đakrông).
đ) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm (yêu cầu về trình độ đào tạo thực hiện theo các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học và số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng).
e) Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển.
g) Các nội dung khác (nếu có).
Lưu ý: Đối với các cơ quan, đơn vị còn chỉ tiêu chưa sử dụng nhưng không đề xuất tuyển dụng thì phải báo cáo làm rõ lý do (để điều động, bổ nhiệm; tiếp nhận vào công chức (không qua thi tuyển, xét tuyển) hoặc lý do khác phù hợp). Trường hợp không đăng ký tuyển dụng và không có nhu cầu sử dụng hoặc không có lý do phù hợp, Sở Nội vụ sẽ tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét cắt giảm và điều chỉnh, bổ sung cho các cơ quan, đơn vị thiếu.
(kèm theo biểu mẫu số 01)
1.2. Về việc tiếp nhận vào công chức, phải qua kiểm tra, sát hạch:
Đối với các cơ quan, đơn vị không đề xuất việc tuyển dụng theo hình thức thi tuyển, xét tuyển mà có nhu cầu tiếp nhận người đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào công chức theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào công chức đảm bảo theo đúng quy định, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 02 đợt/năm: Đợt 1: trước ngày 30/4/2022 và đợt 2: trước ngày 30/9/2022.
Lưu ý: Hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào công chức nộp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh sau các thời điểm nêu trên sẽ chuyển sang thực hiện vào đợt sau liền kề.
2. Về việc tuyển dụng viên chức:
Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, số người làm việc hiện có, chỉ tiêu số người làm việc được giao năm 2022, đề án tinh giản biên chế được UBND tỉnh phê duyệt và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng viên chức (nếu có) theo đúng quy định, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2022 để xem xét, thống nhất số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển dụng và số chỉ tiêu cắt giảm trong năm 2022. Nội dung kế hoạch tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Riêng đối với sự nghiệp y tế và sự nghiệp giáo dục, phải thực hiện đồng thời các nội dung sau khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, cụ thể:
a) Đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập: Khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức phải gắn với việc thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp người làm việc dôi dư do sáp nhập các Trạm Y tế cấp xã và dự kiến cơ cấu lại đội ngũ viên chức y tế sau khi Bộ Y tế ban hành quy định mới về định mức số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; đảm bảo nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
b) Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố trước khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức phải thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thừa, thiếu giữa các trường học thuộc phạm vi quản lý; báo cáo thực trạng trường, lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau khi thực hiện sắp xếp thừa, thiếu, đảm bảo hiệu quả công tác giảng dạy. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cắt giảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong năm 2023 (thời điểm cắt giảm từ ngày 01/01/2023) do thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định.
Lưu ý: Đối với sự nghiệp giáo dục, trên cơ sở số liệu theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ xác định định mức số người làm việc và số chỉ tiêu người làm việc hưởng lương từ ngân sách dự kiến cắt giảm của năm liền kề do thực hiện tinh giản biên chế. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng viên chức năm 2022 không vượt quá chỉ tiêu số người làm việc được giao và định mức số người làm việc đã được Sở Nội vụ thống nhất, đồng thời phải đảm bảo chỉ tiêu người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cắt giảm của năm 2023 do thực hiện tinh giản biên chế (số người làm việc có mặt sau khi thực hiện tuyển dụng năm 2022 phải đảm bảo không vượt quá số chỉ tiêu người làm việc được giao năm 2023).
(kèm theo biểu mẫu số 02, 3a, 3b1, 3b2, 3c, 3c1, 3c2)
3. Về việc ký hợp đồng lao động: Tiếp tục triển khai có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định đối với việc hợp đồng lao động tại các vị trí việc làm là giáo viên, viên chức y tế theo tinh thần Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Công văn số 5075/BNV-TCBC ngày 26/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 18/SNV-CCVC ngày 13/01/2021 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.
4. Về tinh giản biên chế: Căn cứ vào Đề án tinh giản biên chế được UBND tỉnh phê duyệt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo chỉ tiêu của giai đoạn 2021 - 2025 và lập hồ sơ của đối tượng tinh giản biên chế năm 2022 gửi về Sở Nội vụ để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định.
II. Về Kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc năm 2023
  1. Xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) thuộc thẩm quyền quản lý theo Biểu số 1B, 2A, 2B, 2C gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Nội vụ theo quy định, bản mềm gửi qua địa chỉ email: nguyenxuanrang@quangtri.gov.vn. Cụ thể như sau:
  2. Đối với biên chế công chức: Kế hoạch năm 2023 được xác định bằng hoặc thấp hơn năm 2022 so với số đã được UBND tỉnh giao; đề xuất điều chỉnh, cân đối tăng giảm biên chế giữa các phòng, ban, chi cục để đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm theo Biểu 1B.
  3. Đối với số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:
  1. Kế hoạch số người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên năm 2023 được xác định:
- Đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm, số người làm việc được xác định bằng hoặc thấp hơn so với số người làm việc đã được phê duyệt sau khi trừ đi số cắt giảm của năm 2023 do tinh giản biên chế;
- Đơn vị chưa được UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm, số người làm việc được xác định bằng hoặc thấp hơn số giao năm 2022 sau khi đã trừ đi số cắt giảm của năm 2023 do tinh giản biên chế.
Đề xuất điều chỉnh, cân đối số người làm việc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, định mức quy định, lộ trình cắt giảm do tinh giản biên chế theo Biểu 2A.
  1. Kế hoạch số người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước trong đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên năm 2023 được xác định:
- Số người làm việc được xác định theo vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt gắn với mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị và số người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước cắt giảm của năm 2023 do tinh giản biên chế.
- Đối với đơn vị chưa được UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm, số người làm việc được xác định bằng hoặc thấp hơn số giao năm 2022 và gắn với mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị, số người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước cắt giảm của năm 2023 do tinh giản biên chế.
Khuyến khích việc chuyển đổi số người làm việc hưởng lương ngân sách sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị theo Biểu 2B.
  1. Kế hoạch số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư: Căn cứ vào khối lượng công việc, nhu cầu thực tế, đơn vị đề xuất số người làm việc đảm bảo định mức quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo Biểu 2C.
  2. Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là hợp đồng 68):
- Hợp đồng 68 do ngân sách nhà nước chi trả chế độ: Kế hoạch năm 2023 được xác định bằng hoặc thấp hơn năm 2022 được UBND tỉnh giao; đề xuất điều chỉnh, cân đối hợp đồng 68 giữa các cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, định mức quy định trong tổng số hợp đồng 68 đã được UBND tỉnh giao năm 2022.
- Hợp đồng 68 do nguồn thu sự nghiệp của đơn vị chi trả chế độ: Căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc, đơn vị đề xuất hợp đồng 68 đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, phù hợp với vị trí việc làm.
Sau thời hạn trên, nếu cơ quan, đơn vị không gửi Kế hoạch hoặc việc lập Kế hoạch không đúng theo các nội dung nêu trên thì Sở Nội vụ sẽ UBND tỉnh, trình Bộ Nội vụ cắt giảm tỷ lệ biên chế cao hơn 1% (một phần trăm) so với tỷ lệ tinh giản biên chế theo lộ trình quy định.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào các nội dung nêu trên để tổ chức thực hiện. Các Biểu mẫu tại Công văn này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại đây: https://noivuquangtri.gov.vn/download/Cac-bieu-mau-thu-thap-so-lieu/ Mọi vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức, Sở Nội vụ (số điện thoại: 3.575.088) hoặc Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ (số điện thoại: 3.575.085)  để được hướng dẫn./.
 

Tác giả: Lê Đại Hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây