Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức (không qua thi tuyển) năm 2023

Chủ nhật - 19/02/2023 19:12
Thực hiện Công văn số 502/UBND-NC ngày 14/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận vào công chức, phải qua kiểm tra, sát hạch; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người được đề nghị tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển trong việc ôn tập, Sở Nội vụ thông báo danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức năm 2023 theo từng vị trí việc làm cụ thể (danh mục tài liệu được đính kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên website của Sở Nội vụ: noivu.quangtri.gov.vn).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin về danh mục tài liệu kèm theo thông báo này cho người được đề nghị tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển được biết, ôn tập để kiểm tra, sát hạch đạt kết quả tốt. Mọi vướng mắc liên hệ Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ (số điện thoại: 02333.575.088).
Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện
 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH
TIẾP NHẬN VÀO CÔNG CHỨC (KHÔNG QUA THI TUYỂN) NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-SNV ngày …../…../2023 của Sở Nội vụ)


I. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUNG
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hợp nhất theo Văn bản số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội): Chương I; Chương II: Mục 1, Mục 2; Chương VI: Mục 1: Điều 78, Điều 79, Điều 85, Điều 86, Điều 87, Mục 2.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất theo Văn bản số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, II, VIII, IX, XII, XIII.

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất theo Văn bản số 200/VBHN-BTP ngày 22/01/2021 của Bộ Tư pháp): Chương I; Chương II; Chương IV: Mục 1; Chương IX: Mục 1, Mục 2, Mục 3.

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Quy định về công tác văn thư: Chương I: Điều 3; Chương II; Chương IV; Phụ lục I; Phụ lục II.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

- Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

II. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
1. Vị trí việc làm (02 vị trí): Chuyên viên về văn thư, lưu trữ tại Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ; Nhân viên Văn thư tại Văn phòng Sở Y tế.
- Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018: Chương I, Chương II, Chương III.
- Luật Lưu trữ năm 2011: Chương I, Chương II, Chương III, Chương IV.
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (trừ phụ lục).
- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.
- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu (trừ phụ lục).
- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện từ giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
- Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.
2. Vị trí việc làm: Nhân viên thủ quỹ kiêm lưu trữ tại Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất theo Văn bản số 06/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương V.
- Luật Kế toán (hợp nhất theo Văn bản số 14/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương II.
- Luật Lưu trữ năm 2011: Chương I, Chương II, Chương III, Chương IV.
- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán: Chương I; Chương II: Mục 1, Mục 2.
- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.
- Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước: Chương I; Chương II: Điều 17 đến Điều 23, Điều 25 đến Điều 38, Điều 41, Điều 43 đến Điều 63).
- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
3. Vị trí việc làm (04 vị trí): Chuyên viên về hành chính - văn phòng tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo; Chuyên viên về hành chính - văn phòng kiêm tổng hợp/theo dõi lĩnh vực nội chính - tổng hợp tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Hướng Hóa; Chuyên viên về hành chính - văn phòng kiêm tổng hợp/theo dõi lĩnh vực nội chính - tổng hợp tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Triệu Phong; Cán sự về hành chính - văn phòng/phụ trách một cửa tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Cam Lộ.
* Văn bản sử dụng chung đối với 04 vị trí:
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hợp nhất theo Văn bản số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội): Chương I; Chương II: Mục 1, Mục 2; Chương VI: Mục 1: Điều 78, 79, 87, 95, 108, Mục 2.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất theo Văn bản số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương IX, Chương X, Chương XIII.
- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012: Chương II.
- Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước: Chương I, Chương II, Chương III.
* Văn bản sử dụng chung đối với vị trí việc làm Chuyên viên về hành chính - văn phòng tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Luật Giáo dục năm 2019: Chương I; Chương II: Mục 1, Mục 2; Chương III: Mục 1; Chương VIII.
- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
* Văn bản sử dụng chung đối với vị trí việc làm: Chuyên viên về hành chính - văn phòng kiêm tổng hợp/theo dõi lĩnh vực nội chính - tổng hợp tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Hướng Hóa; Chuyên viên về hành chính - văn phòng kiêm tổng hợp/theo dõi lĩnh vực nội chính - tổng hợp tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Triệu Phong:
- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: Chương III.
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: Chương III.
- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: Chương I, Chương II.
- Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức: Chương I, Chương II, Chương III.
* Văn bản sử dụng chung đối với vị trí việc làm Cán sự về hành chính - văn phòng/phụ trách một cửa tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Cam Lộ:
- Nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (hợp nhất theo Văn bản số 01/VBHN-VPCP ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ).
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
4. Vị trí việc làm: Chuyên viên về dân số tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Sở Y tế.
- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
- Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.
- Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông Dân số đến năm 2030.
- Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
- Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.
- Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.
- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/7/2006 của Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác dân số - gia đình và trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa  hiện đại hóa.
- Nghị quyết số 45/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030.
5. Vị trí việc làm (03 vị trí): Chuyên viên về quản lý tôn giáo kiêm thi đua, khen thưởng, Hội tại Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa; Chuyên viên về quản lý tôn giáo kiêm thi đua, khen thưởng, Hội tại Phòng Nội vụ thành phố Đông Hà; Chuyên viên về quản lý tôn giáo kiêm thi đua, khen thưởng tại Phòng Nội vụ huyện Cam Lộ.
- Luật Thi đua, khen thưởng (hợp nhất theo Văn bản số 16/VBHN-VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội).
- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016: Chương I; Chương III; Chương IV; Chương V: Mục 1, 2; Chương VIII.
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội: Chương I, Chương II, Chương V, Chương VII
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng: Chương II; Chương III: Mục 4, 5, 6; Chương IV; Chương V; Chương VI; Chương VII.
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo: Chương II, Chương III, Chương IV, Chương V.
- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.
- Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế công nhận sáng kiến để xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Trị.
6. Vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên tại Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng.
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hợp nhất theo Văn bản số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội).
- Luật Thanh niên năm 2020: Chương I, III, VI.
- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.
- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
- Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (hợp nhất theo Văn bản số 09/VBHN-BNV ngày 29/11/2022 của Bộ Nội vụ).
- Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
7. Vị trí việc làm (02 vị trí): Chuyên viên về cải cách hành chính tại Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh; Chuyên viên về kiểm soát thủ tục hành chính tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Linh.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

- Nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (hợp nhất theo Văn bản số 01/VBHN-VPCP ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ).
- Nghị định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (hợp nhất theo Văn bản số 10272/VBHN-VPCP ngày 27/9/2017 của Văn phòng Chính phủ).
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025.
- Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
- Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2030.
8. Vị trí việc làm: Chuyên viên về An toàn lao động, vệ sinh lao động tại Phòng Lao động việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bộ Luật Lao động năm 2019: Chương I, Chương II, Chương III, Chương VIII, Chương IX, Chương XIV, Chương XV.
- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015: Chương I; Chương II; Chương III: Điều 34, Điều 38, Điều 39, Điều 45, Điều 46; Chương IV: Điều 64, Điều 65, Điều 67, Điều 69; Chương V: Điều 76; Chương VI.
- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động: Chương II; Chương III; Chương IX; Chương XI.
- Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chỉnh phú quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Chương II, Chương III (trừ phụ lục).
- Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
- Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
9. Vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý về đào tạo nghề tại Phòng Lao động việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp (hợp nhất theo Văn bản số 18/VBHN-VPQH ngày 05/7/2019 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương II, Chương III, Chương VI, Chương VII.
- Luật Việc làm năm 2013: Chương I, Chương II, Chương III, Chương V.
-  Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp (hợp nhất theo Văn bản số 2022/VBHN-BLĐTBXH ngày 16/6/2022 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương II, Chương V, Chương VI.
- Nghị định 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm: Chương II, Chương III, Chương V.
-  Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên.
- Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.
10. Vị trí việc làm: Chuyên viên về phòng, chống tệ nạn xã hội kiêm Bảo trợ xã hội tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Linh.
- Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003.
- Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011: Chương I; Chương II; Chương IV: Mục 1; Chương V.
- Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: Chương I, Chương II, Chương V.
- Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm: Chương I; Chương II; Chương III: Điều 14, Điều 15.
- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
- Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025.
- Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
- Quy chế phối hợp số 2548/QCPH-LĐTBXH-CA-QP-NG ngày 18/7/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
11. Vị trí việc làm: Chuyên viên về người có công tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gio Linh.
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.
- Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
- Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 13/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
- Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (Chương II).
- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với ngườ có công và con của họ.
12. Vị trí việc làm (02 vị trí): Chuyên viên về bình đẳng giới tại Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chuyên viên về bình đẳng giới kiêm giảm nghèo tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đakrông.
- Luật Bình đẳng giới năm 2006.
- Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.
- Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.
- Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.
- Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.
- Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014 của Bộ Tư pháp quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.
- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
13. Vị trí việc làm (02 vị trí): Chuyên viên về tổng hợp/giúp việc Ban An toàn giao thông tại Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Chuyên viên về quản lý vận tải tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hải Lăng.
- Luật Giao thông đường bộ (hợp nhất theo Văn bản số 15/VBHN-VPQH ngày 05/7/2019 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương II, Chương III, Chương VI, Chương VII.
- Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (hợp nhất theo Văn bản số 11/VBHN-BGTVT ngày 21/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải): Chương II, Chương IV, Chương V, Chương VI.
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Chương I; Chương II: Mục 1, Mục 2; Chương III: Mục 1, Mục 2; Chương VI: Mục 1, Mục 2.
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng: Chương I: Điều 1 đến Điều 3, Điều 5; Chương II: Điều 10 đến Điều 12, Điều 14, Điều 17, Điều 18, Điều 23, Điều 24, Điều 26, Điều 27.
- Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ: Chương I, Chương II, Chương IV.
- Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ: Điều 1.
- Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (trừ phụ lục).
14. Vị trí việc làm (02 vị trí): Chuyên viên về quản lý lâm nghiệp kiêm quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gio Linh; Chuyên viên về quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hải Lăng.
- Luật Lâm nghiệp năm 2017: Chương I, Chương II, Chương VII, Chương XI.
- Luật An toàn thực phẩm (hợp nhất theo Văn bản số 02/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc hội): Chương I; Chương IV: Mục 1, 2, 3; Chương V, Chương VIII.
- Luật Thủy sản năm 2017: Chương I, Chương VII, Chương VIII.
- Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.
- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (hợp nhất theo Văn bản số 09/VBHN-BYT ngày 04/4/2019 của Bộ Y tế).
- Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
- Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
15. Vị trí việc làm: Chuyên viên Theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới tại Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chi cục Phát triển nông thôn.
- Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/04/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia: Chương I, Chương III, Chương V, Chương VI, Chương VII.
- Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
- Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
- Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu Quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh quảng trị giai đoạn 2021 - 2025.
- Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025.
16. Vị trí việc làm: Chuyên viên về phát triển nông thôn kiêm kế toán tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hải Lăng.
- Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất theo Văn bản số 06/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương V.
- Luật Kế toán (hợp nhất theo Văn bản số 14/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương II.
- Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/04/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia: Chương I, Chương III, Chương V, Chương VI, Chương VII.
- Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
- Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 - 2025.
- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán: Chương I; Chương II: Mục 1, Mục 2.
- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
17. Vị trí việc làm: Chuyên viên về quản lý thủy lợi kiêm quản lý đê điều, phòng chống thiên tai tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Triệu Phong.
- Luật Thủy lợi năm 2017.
- Luật Đê điều (hợp nhất theo Văn bản số 05/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội):
- Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều: Chương I; Chương III; Chương IV; Chương V: Điều 37, Điều 38, Điều 39.
- Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: Chương I, Chương II.
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi: Chương I, Chương II, Chương III, Chương IV.
- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước: Chương I, Chương II, Chương III.
- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê (hợp nhất theo Văn bản số 09/VBHN-BNNPTNT ngày 28/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
- Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
18. Vị trí việc làm (02 vị trí): Chuyên viên quản lý chương trình giáo dục/tiểu học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa; Chuyên viên về quản lý chương trình giáo dục/giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng.
* Văn bản sử dụng chung đối với 02 vị trí:
- Luật Giáo dục năm 2019 (Chương I; Chương II: Mục 1 (tiểu mục: 2); Chương III: Mục 1; Chương VIII).
- Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
- Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cấp giáo dục, xóa mù chữ.
* Văn bản sử dụng đối với vị trí việc làm Chuyên viên quản lý chương trình giáo dục/tiểu học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa:
- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.
- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh tiểu học.
- Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học (Chương I, III, IV, V).
* Văn bản sử dụng đối với vị trí việc làm Chuyên viên về quản lý chương trình giáo dục/giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng:
- Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.
- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
19. Vị trí việc làm (03 vị trí): Chuyên viên về văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc) kiêm quản lý lĩnh vực gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Trị; Chuyên viên về văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc) kiêm quản lý lĩnh vực gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hải Lăng; Chuyên viên về văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc) kiêm quản lý lĩnh vực gia đình tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong.
- Luật Quảng cáo (hợp nhất theo Văn bản số 47/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương II, Chương III.
- Luật Di sản văn hóa (hợp nhất theo Văn bản số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương II, Chương V.
- Luật Thư viện năm 2019: Chương I, Chương III, Chương V.
- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: Chương I.
- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
- Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.
20. Vị trí việc làm: Chuyên viên về môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Quảng Trị.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: Chương I; Chương II: Mục 3, 4; Chương VII; Chương IX, XII; Chương XIII: Mục 1, 3; Chương XIV.
- Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (hợp nhất theo Văn bản số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường): Chương II, Chương III, Chương IV, Chương V.
- Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Chương I; Chương II: Điều 8, 9, 10, 11, 12, 19, 23, 35, 36, 37, 47; Chương III); Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
- Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường (Chương I, II, III, Phụ lục 1, Phụ lục 2).
21. Vị trí việc làm: Chuyên viên về quản lý đất đai tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Phong.
- Luật Đất đai (hợp nhất theo Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương II, Chương IV, Chương V, Chương VI, Chương VII, Chương VIII, Chương IX.
- Luật Khiếu nại năm 2011: Chương I; Chương II: từ Điều 13 đến Điều 16.
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại: Chương II, Chương IV.
- Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (hợp nhất theo Văn bản số 05/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Chương I; Chương II: Mục 1, 2, 4.
- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
22. Vị trí việc làm: Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước kiêm quản lý công nghiệp tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hải Lăng.
- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Luật Thương mại (hợp nhất theo Văn bản số 17/VBHN-VPQH ngày 05/7/2019 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương IV, Chương V, Chương VI, Chương VIII.
- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (hợp nhất theo Văn bản số 20/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội).
- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (hợp nhất theo Văn bản số 43/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội).
- Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công: Chương I, Chương II, Chương V.
- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
- Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/06/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
- Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dung (hợp nhất theo Văn bản số 04/VBHN-BCT ngày 24/02/2022 của Bộ Công Thương): Chương I; Chương II: Mục 1, Mục 2, Mục 7, Mục 9, Mục 10.
23. Vị trí việc làm: Chuyên viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo kiêm tiếp công dân và xử lý đơn, thư tại Thanh tra huyện Hải Lăng.
- Luật Thanh tra năm 2022.
- Luật Khiếu nại năm 2011: Chương I, Chương III.
- Luật Tố cáo năm 2018: Chương I, Chương II, Chương III, Chương IV.
- Luật Tiếp công dân năm 2013: Chương I, Chương II.
- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ phụ lục).
- Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (trừ phụ lục).
- Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.
- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình tiếp công dân (trừ phụ lục).
- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (trừ phụ lục).
24. Vị trí việc làm: Chuyên viên về quản lý tài chính, ngân sách tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cam Lộ.
- Luật Ngân sách nhà nước tại Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội (Chương I, III, IV, V, VI).
- Luật Kế toán tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc hội (Chương I, II, III, V).
- Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước (Chương I; Chương II; Chương III; Chương IV: Điều 31, 34, 36 - 41; Chương V; Chương VI).
- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán (Chương I; Chương II: Mục 1, 2).
- Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định về báo cáo tài chính nhà nước.
- Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước (Chương I, Chương II).
- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
- Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.
 
 

Tác giả: Lê Đại Hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây