Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị năm 2023

Thứ ba - 26/12/2023 03:23
Căn cứ Kế hoạch số 1690/KH-SNV ngày 21/12/2023 của Sở Nội vụ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị năm 2023; Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023, cụ thể
I. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển: 04 chỉ tiêu, cụ thể:
- 02 Viên chức Phụ trách thu thập, chỉnh lý tài liệu, xác định giá trị tài liệu và các hoạt động dịch vụ, tốt nghiệp đại học ngành: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Lưu trữ học hoặc các ngành khác. Đối với các ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ hoặc nghiệp vụ văn thư, lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.
- 01 Viên chức Phụ trách công tác tu bổ, phục chế, số hoá, bảo hiểm tài liệu lưu trữ, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Lưu trữ học hoặc các ngành khác. Đối với các ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ hoặc nghiệp vụ văn thư, lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp  ngành lưu trữ.
- 01 Viên chức Văn thư - Lưu trữ, tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành: Văn thư hành chính; Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ học và quản trị văn phòng; Lưu trữ và quản lý thông tin và các ngành khác. Đối với các ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ hoặc nghiệp vụ văn thư, lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
II. Đối tượng tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn và ưu tiên trong tuyển dụng
1. Đối tượng
Những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Thông báo này; có trình độ đào tạo (trong và ngoài nước) phù hợp, có năng lực, khả năng đáp ứng các yêu cầu công việc theo vị trí việc làm cần tuyển dụng đều được đăng ký tuyển dụng.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cụ thể như sau:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b) Đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
d) Có lý lịch rõ ràng.
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.
* Về văn bằng đào tạo ở nước ngoài: Bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và các văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.
* Đối với các trường hợp có ngành/chuyên ngành đào tạo trên văn bằng đã được cấp trước nhưng hiện nay đã điều chỉnh, thay đổi tên gọi thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo là ngành/chuyên ngành đó thuộc ngành hoặc nhóm ngành nào theo quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.
e) Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện tại khoản 2 Mục II Thông báo này, thí sinh đăng ký dự tuyển thuộc chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ phải đảm bảo các quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
4.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.
4.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 4.1 mục II này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
III. Nguyên tắc và hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ năm 2023 được thực hiện theo trình tự và hình thức sau:
1. Tuyển dụng trước tại các vị trí việc làm yêu cầu trình độ Đại học trở lên đối với các đối tượng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Sau khi tuyển dụng đối với đối tượng nêu trên, nếu còn chỉ tiêu thì thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
3. Về hình thức tuyển dụng: Thực hiện xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/20217 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
IV. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, hình thức tiếp nhận phiếu, lệ phí tuyển dụng công chức
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
- Đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 01 đính kèm Thông báo này.
- Đối với thí sinh khác: Nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 02 đính kèm Thông báo này (trường hợp vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng có thí sinh được xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã trúng tuyển, sẽ chuyển sang dự tuyển tại vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo tương ứng với vị trí việc làm đã đăng ký).
* Lưu ý:
- Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi hết thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển, nếu người đăng ký dự tuyển nộp từ 02 Phiếu đăng ký dự tuyển trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển. Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong Phiếu.
- Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy; phiếu không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo các tài liệu sau:
+ Bản sao các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen… được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
+ Các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển bằng tiếng nước ngoài phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, nộp kèm theo bản dịch ra Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
+ Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
2. Thời hạn, hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, từ ngày 26/12/2023 đến hết ngày 25/01/2024.
b) Hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp  Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu về Sở Nội vụ (qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 20 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị).
3. Lệ phí tuyển dụng công chức: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc Sở Nội vụ để những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển. Mọi vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đề nghị liên hệ Sở Nội vụ (qua Văn phòng Sở, số điện thoại: 02333.575.084) để được hướng dẫn, giải đáp./.


Mẫu đơn 1

Mẫu đơn 2

Tác giả: Lê Đại Hành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây